ביקורת עומק של רשם העמותות

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשלה

רשם העמותות הוא אחד מבין כמה גופים ממשלתיים המבצעים ביקורות עומק על התנהלות עמותות וחל"צ. ככלל, ביקורות עומק מטעם רשם העמותות יבוצעו בעמותות שמחזורן השנתי הוא מעל מיליון ש"ח, אך ייתכן שנסיבות מיוחדות (כמו תלונה שהוגשה על העמותה או סיבות אחרות) יגררו ביקורת עומק בעמותה שמחזורה נמוך יותר.

חשוב לדעת: ביקורות העומק מטעם רשם העמותות מבוצעות על ידי בודק חיצוני – משרדי רואי חשבון פרטיים אשר נשכרים לצורך ביצוע הביקורות במיקור חוץ. בסוף שנת 2016 צפוי לצאת רשם העמותות במכרז חדש לביצוע ביקורות עומק וייתכן שמבנה הביקורות ישתנה.

בשנים האחרונות רשם העמותות פועל בתיאום עם החשב הכללי, וזמני הביקורות נקבעים כך שלא תבוצע ביקורת נוספת על ידי אחד משני גופים אלה לפני שיחלפו 3 שנים מיום שהסתיימה ביקורת העומק האחרונה. תיאום כזה אינו קיים עם רשות המסים

מטרות ביקורת העומק של רשם העמותות הן: לבדוק שהעמותה מתנהלת בהתאם לחוק העמותות ולהנחיות רשם העמותות, לבדוק שהעמותה פועלת בהתאם למטרותיה ולבדוק שהעמותה אינה עוברת על איסור חלוקת רווחים (במישרין או בעקיפין)

קרא עוד

איך עושים את זה?

מבנה הביקורת של רשם העמותות:

ביקורת העומק מתרכזת בחמישה או שישה מוקדים מבין רשימת נושאים אפשריים לבדיקה. הנושאים נבחרים בהתאם לנתוני העמותה. להלן רשימת המוקדים האפשריים לביקורת העומק:

 1. ניהול משק הכספים של העמותה/החל"צ – ניתוח של הדוחות הכספיים ובחינה של מידת החוסן הפיננסי של העמותה/החל"צ; בדיקת הכנסות והוצאות פיקטיביות; בחינה מדגמית של חשבוניות והוכחות תשלום בפועל. כמו כן, הביקורת מוודאת כי העמותה משתמשת בכספיה לצורך קידום מטרותיה וכי מתקיימים פיקוח נאות, הליכי בקרה ושקיפות. הביקורת בוחנת את אופן ביצוע הנהלת חשבונות, ניהול התקציב, ניהול חשבונות הבנק והנהלים הקשורים במורשי חתימה.
 2. הוצאות הנהלה וכלליות ותשלומים לספקים ולנותני שירותים – אין בהכרח דרישה לעמוד ב[null כללי  החשב הכללי] לעניין זה, אך נדרש כי היקף ההוצאות ההנהלה והכלליות יהיה ראוי וסביר.
 3. הוצאות שכר – נבחנות הוצאות השכר ועלויות השכר, שכר הבכירים בעמותה ביחס לשכר הנהוג במשק, האם נערכת חלוקת רווחים במסווה של משכורת ועוד
 4.  צדדים קשורים ועסקאות עם צדדים קשורים
 5. תמיכות והקצבות – אי-עמידה בתבחינים, כפל תמיכות, שימוש בכספי ציבור שלא למטרה שלמענה ניתנו וכדומה.
 6. הכנסות מתרומות – הביקורת בוחנת קבלת תרומות בשווה כסף, רישום נאות של תרומות ואופן קבלת כספים, וכן עורכת בדיקה מדגמית של תקבולים כנגד קבלות ובוחנת קבלה של תקבולים ללא רישום קבלה וכדומה.
 7. העברת כספים ונכסים אחרים, לרבות חלוקת מלגות ומתן הלוואות.
 8. רכוש קבוע ומלאי - ניהול בלאי, קבלת נכסים כתרומה, הפקת תועלת מנכסים לשם קידום מטרות העמותה ועוד.

על מנת לסייע לעמותות לצלוח את ביקורת העומק בשלום, הכנו עבורכם רשימת מסמכים שמומלץ לשמור ולעדכן באופן שוטף.

חשוב לדעת: הביקורת בוחנת את נתוני השנה הנוכחית והשנתיים הקודמות לה, אלא אם כן התקבלו מידע או תלונה ספציפיות על אודות העמותה בגין שנים קודמות.

בנוסף למוקדי הביקורת ייבדקו גם:

סקירה מהירה

 • למי רלוונטי: כלל העמותות
 • מתי רלוונטי: שוטף
 • מחזור כספי: כל המחזורים
 • גורם ממשל: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה