האוגדן

תמיכות

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

אתר ג'וביז הוקם על ידי לשכת הפרסום הממשלתית ומרכז באופן אוטומטי קולות קוראים ומכרזים ממשרדי הממשלה השונים. להלן ריכוז תמיכות הנבחרות באופן ידני על ידי צוות מנהיגות אזרחית הרלוונטיים למנהלים במגזר השלישי לטובת קהילת משתמשי האתר.

{{{{{מפרסם-תמיכה}}}}}

הפעלת מרכזי הדרכה לאנשים עם מוגבלות

תאריך פירסום: 10.05.2018
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים פונה בזאת לקבלת הצעות למכרז פומבי דו שלבי כמפורט להלן:

מספר מכרז: 138/2018 שם המכרז: הפעלת מרכזי הדרכה, חינוך ייעוץ וטיפול בתחום המיני ובמצבי משבר וטראומה לאנשים עם מוגבלות, בעיר ירושלים – מכרז משלים למכרז 269/2017

ערבות בנקאית: 150,000 ₪ , (מאה וחמישים אלף ש"ח), בתוקף עד ליום 24/09/2018

לחץ להרחבה

המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה

הכנת תכנית אסטרטגית לסביבה טבעית בריאה

תאריך פירסום: 22.03.2018
המשרד להגנת הסביבה מכרז פומבי מספר 09/18 להכנת תכנית אסטרטגית לסביבה טבעית בריאה המשרד להגנת הסביבה (להלן "המשרד להגנ"ס") מזמין בזאת הצעות להכנת תכנית אסטרטגית לסביבה טבעית בריאה. התכנית לסביבה טבעית בריאה מורכבת משני חלקים/פרויקטים: פרויקט פיזי סטטוטורי ופרויקט ניהולי – ממשקי. "הפרויקט

לחץ להרחבה