הנחה או פטור מתשלום ארנונה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

רשויות מקומיות רשאיות לתת הנחה או פטור מתשלום ארנונה לגופים שונים, בהם עמותות, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מנכ"ל משרד הפנים והם דין מחייב. כדי לקבל הנחה או פטור מתשלום ארנונה על העמותה להיות מוגדרת כ"מוסד מתנדב לשירות הציבור" ולעסוק בתחומים שבהם רשות מקומית עוסקת, כמו רווחה, חינוך, בריאות וכו'.

הנחה או פטור מארנונה עשויים להינתן גם לעמותות שבסיסן ברשות מקומית אחת אך פעילותן ניתנת ברשויות מקומיות אחרות – זאת בעקבות עבודת חקיקה שהובילה "מנהיגות אזרחית" בשנת 2016.

הפטור מארנונה ניתן לשלוש שנים ומחייב הגשת תצהיר על אי-שינוי נסיבות בשנה השנייה והשלישית (ראו "טפסים ונהלים").

לתשומת לב: כל צורה של קבלת משאבים ממשלתיים מחייבת החזקת אישור ניהול תקין בתוקף.

קרא עוד

איך עושים את זה?

שלבי ביצוע לקבלת הנחה או פטור מתשלום ארנונה:

שלב מבצע מועד הגשה
הגשת טופס בקשה להנחה בארנונה העמותה מגישה למחלקת הגביה ברשות המקומית עד אחד באפריל בעבור השנה שבגינה מוגשת הבקשה
העברת העתק הבקשה לידי משרד הפנים הרשות המקומית מעבירה לממונה על המחוז במשרד הפנים עד אחד ביוני
גיבוש המלצת הרשות המקומית והעברה למשרד הפנים ועדת תמיכות  של הרשות המקומית עד אחד ביוני
קבלת החלטה על פטור או הנחה מארנונה הממונה על המחוז במשרד הפנים

אילו מסמכים יש להגיש?

לא קיים פורמט אחיד לטופס בקשה לקבלת הנחה או פטור מארנונה. יש לקבל ממחלקת גביית ארנונה של הרשות המקומית את הטופס שבו משתמשת הרשות הרלוונטית.

הרשימה שלהלן מכילה את המסמכים שרוב הרשויות המקומיות מבקשות להגיש בנוסף לטופס הבקשה לקבלת הנחה בארנונה. יש לשים לב כי רשויות מסויימות עשויות לדרוש הגשת מסמכים נוספים כגון חריגות בניה וכו'.

1.     תקציב העמותה לשנה הנוכחית

2.     דו"חות מבוקרים של השנתיים האחרונות

3.     תעודת רישום עמותה

4.     תקנון העמותה

5.     פירוט כל העובדים בעמותה, שכרם, עלות השכר והיקף משרה

6.     תצהיר חתום על ידי עו"ד

7.     אישור ניהול תקין

הפטור מארנונה ניתן לשלוש שנים. בשנה השנייה והשלישית תגיש העמותה תצהיר על אי שינוי נסיבות (ראו "הנחיות וטפסים")ֿֿ

שימו לב!ֿ

אנו שמחים לבשר כי באוגוסט 2017 נכנס לתוקף התיקון לחוק להרחבת התנאים במתן פטור מארנונה למוסד מתנדב:

נוסח החוק כולל תיקונים שהציגה מנהיגות אזרחית, לטובת המגזר השלישי, במסגרת הדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה. ביניהם, תוקן הקריטריון שהתנה את מתן הפטור למוסד מתנדב, בתנאי שפעילותו משרתת בעיקר את תושבי הרשות המקומית בה נמצא הרכוש שלגביו מתבקש הפטור. כך שיינתן פטור גם לעמותות ארציות העוסקות בחינוך עד גיל 25 ,רווחה ובריאות (ללא הגבלת גיל).

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: עמותות המעוניינות בקבלת הנחה או פטור מתשלום ארנונה.
  • מתי רלוונטי: עד 1 באפריל.
  • מחזור כספי: לפי דרישות הסף בתבחינים
  • גורם ממשל רלוונטי:רשויות מקומיות ומשרד הפנים