הקצאת מבנה / קרקע ברשות מקומית לעמותה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשלה

המדינה מקצה סוגי שונים של משאבים ממשלתיים לעמותות. בין השאר, אפשר להקצות מבנים או קרקעות לטובת פעילות עמותות דרך הרשות המקומית.

חלוקת משאבים בידי הרשות המקומית כפופה לכללי שוויון ושקיפות שנקבעים בנהלים של משרד הפנים, משרד האוצר והחשב הכללי (ראו "טפסים ונהלים"). עם זאת, מטרות הסיוע, סדרי העדיפויות בין המטרות השונות, היקף הסיוע וכן התבחינים לסיוע נקבעים על ידי הרשות המקומית, על פי ראות עיניה וצורכי תושביה. רשויות מקומיות רבות סובלות ממחסור בקרקעות ובמבני ציבור ועמותות רבות מתחרות ביניהן על כל נכס.

לתשומת לב: כל צורה של קבלת משאבים ממשלתיים מחייבת החזקת אישור ניהול תקין בתוקף.

קרא עוד

איך עושים את זה?

איתור נכס פנוי:

  • לשאול את הרשות המקומית! מחלקת נכסי הציבור ברשות המקומית מנהלת ספר הקצאות פתוח לציבור, המכיל מידע על אודות הנכס, השימוש בו ותאריך פינויו.
  • לעקוב אחר העיתונות! הרשות המקומית מפרסמת את האפשרות לקבל הקצאה כאשר מתפנה נכס בעיתונות הארצית או המקומית (בהתאם לגודל הרשות).
  • לחפש באינטרנט! רשויות מקומיות המפעילות אתר אינטרנט פעיל עשויות לפרסם מידע רלוונטי גם שם (קישור לדוגמה: הקצאת מקרקעין בעיריית תל אביב)
הקצאת מבנה או קרקע לעמותה.jpg

מסמכים להגשה:

הרשימה שלהלן מכילה את המסמכים שרוב הרשויות המקומיות מבקשות להגיש בנוסף לטופס הבקשה להקצאת נכס או מקרקעין. יש לשים לב כי רשויות מסויימות עשויות לדרוש הגשת מסמכים נוספים כגון העדר חריגות בניה וכו'. יש לקבל את רשימת המסמכים הנלווים להגשה וכן את טופס הבקשה להקצאת נכס/מקרקעין ממחלקת נכסי ציבור של הרשות המקומית.

1.      טופס בקשת הקצאת קרקע או מבנה, שיש לקבל ממחלקת נכסי ציבור של הרשות המקומית (לדוגמה: טופס בקשה של עיריית תל אביב)

2.      תעודת רישום עמותה

3.      תקנון העמותה

4.      פנקס חברי הוועד

5.      כתובת העמותה וכתובת מקום הפעילות

6.      פירוט פעילות העמותה בכלל, והפעילות המתוכננת בקרקע או במבנה בפרט

7.      תכניות לפיתוח הקרקע, אם רלוונטי

8.      תקציב מאושר

9.      אישור ניהול תקין

10.  דו"חות מבוקרים של השנתיים האחרונות, או דו"ח מבוקר ומאזן בוחן, בהתאם לתאריך הגשת הבקשה

11.  אישור רישום במע"מ

12.  אישור שנתי מרשויות מס הכנסה

13.  הוכחת הצורך בהקצאת הקרקע, אם רלוונטי (למשל: חוות דעת היחידה המתאימה במשרד החינוך על הצורך בהקמת בית ספר באזור)

14. כל מסמך אחר נוסף הנדרש על ידי הרשות המקומית (למשל: התחייבות להעדר חריגות בנייה).

קישורים חיצוניים

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: עמותות המעוניינות בהקצאת מבנה או קרקע מן הרשות המקומית
  • מתי רלוונטי: ללא תאריך קבוע
  • מחזור כספי: לפי דרישות הסף בתבחינים להקצאת נכס שנקבעים על ידי הרשות המקומית
  • גורם ממשל רלוונטי: רשויות מקומיות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה