עמוד ראשי

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

האוגדן

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל


 מינהל תקין

תחום המנהל התקין כולל סוגיות מרכזיות בפעילות העמותה הנוגעות לעבודה מול רשם העמותות

*

לקריאה נוספת

ביקורות עומק

שלושה גופים רשאים לקיים ביקורות על עמותות: רשות המסים, רשם העמותות והחשב הכללי

*

לקריאה נוספת

מיסוי

תחום המיסוי באתר זה כולל תכנים וסוגיות מרכזיות בפעילות העמותה הנוגעים לעבודה מול רשות המסים

*

לקריאה נוספת

משאבים ממשלתיים

משאבים ממשלתיים המופנים אל עמותות כוללים הרבה יותר מאשר רק תמיכה כספית

*

לקריאה נוספת

לוח שנה לניהול עמותות

פיתחנו עבורכם כלי עבודה ייחודי ל"האוגדן": לוח שנה המרכז מועדי מפתח בניהול עמותה ומתווסף ליומן האישי. הלוח לא ייתן לכם לפספס אף דדליין בשנת העבודה.

ריכוז תמיכות ממשלתיות

משרד המדע והטכנולוגיה
משרד המדע והטכנולוגיה

תמיכה למען פיתוח של בתי עלמין לקבורה אזרחית

תאריך פירסום: 26.12.2017
המשרד לשירותי דת פניה לציבור בעניין כוונת המשרד לשירותי דת לפרסם מבחני תמיכה למוסדות ציבור למען פיתוח של בתי עלמין לקבורה אזרחית - חלופית

המשרד לשרותי דת (להלן-המשרד) מודיע כי בכוונתו לפרסם מבחני תמיכה למוסדות ציבור למען פיתוח של בתי עלמין לקבורה אזרחית - חלופית בהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985 ובהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן ועל פי מבחני תמיכה שוויוניים. המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לנוסח של מבחני התמיכה המוצעים, בטרם יוחלט על נוסחם הסופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם ברשומות. הנוסח המוצע מפורסם באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו www.dat.gov.il. כן ניתן לראות את הנוסח באתר האינטרנט של משרד המשפטים, בכתובת http//mishpatim.gov.il. כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין נוסחם של מבחני התמיכה המוצעים, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב למר אהרון עמנואל, מרכז בכיר קבורה, לפקס 02-6535825 או בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: Aharone@dat.gov.il את הפניות יש להעביר עד ליום רביעי כ"ג בטבת תשע"ח 10.01.18 לאחר מועד זה יגובש נוסחם הסופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם, לאחר עיון בפניות שיתקבלו עד למועד האמור.

אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן, או משום התחייבות לתמיכה במוסדות ציבור המקיימים פעילויות בתחום שבנדון, או בכל מוסד ציבור אחר.

לחץ להרחבה

משרד הבריאות - ועדת התמיכות

הגשת בקשות לתמיכה מתקציב משרד הבריאות לשנת 2018 במוסדות ציבור המעניקים שירותי עזרה ראשונה דחופה באמצעות אופנועים להגשת עזרה ראשונה א. על מוסדות ציבוריים הנותנים שירותים בתחומי הפעילות שלהלן, להגיש בקשה על-פי "נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן" מיום 16 בינואר 2013. ב. הועדה תדון בבקשות בהתאם ל"מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכת משרד הבריאות במוסדות ציבור המעניקים שירותי עזרה ראשונה דחופה באמצעות אופנועים להגשת עזרה ראשונה" המופיעים במערכת פורטל ה"מרכבה" הממשלתית ובעמוד הבית של אתר משרד הבריאות. ג. הבקשות מוגשות אך ורק במערכת פורטל ה"מרכבה" הממשלתית באמצעות שני כרטיסים אלקטרוניים החל מיום ט' בטבת תשע"ח, 27 בדצמבר 2017, ולא יאוחר מכו' בשבט תשע"ח, 11 בפברואר 2018 בשעה 24:00; אז יינעל הקול הקורא בפורטל בפני הגשות.

ד. כל עמותה המגישה לראשונה בקשת תמיכה מתקציב משרד הבריאות מתבקשת ליידע על כך בדוא"ל את הגב' גילת שרוני-רץ, כדי לודא פרטי התקשרות מעודכנים gilat.sharoni@moh.gov.il .

לחץ להרחבה

משרד הבריאות
משרד הבריאות

תמיכה בקופות החולים

תאריך פירסום: 19.12.2017
- טיוטא להערות הציבור –

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות החולים לשנות התקציב 2017 עד 2018 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 , ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמת בעמוד הראשי שבאתר משרד הבריאות, טיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לקופות החולים לשנות התקציב 2017 עד 2018. המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת המבחן שגובש, בטרם יוחלט על נוסחו הסופי, ככל שיוחלט לפרסמו ברשומות. כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת המבחן האמורה, מוזמן לעשות זאת לא יאוחר מיום 24/12/2017 בפנייה בכתב אל מוריה מליחי בכתובת הדוא"ל moriah.malichi@moh.gov.il

לאחר מועד זה יגובש נוסחו הסופי של המבחן, ככל שיוחלט לפרסמו, לאחר עיון בפניות שהתקבלו עד למועד האמור.

לחץ להרחבה

מבחנים אלה יעמדו בתוקפם עד 31 בדצמבר 2015 בלבד. בכל מקרה, לשנת 2016 מבחנים אלה יוחלפו במבחנים חדשים שייבחנו על ידי הגורמים המקצועיים במשרד.את ההערות ניתן להעביר עד ליום ד', 09/12/2015 , כ"ז כסלו תשע"ו, בשעה 12:00 . לא יתקבלו הערות שיוגשו לאחר מועד זה.פרטים נוספים נמצאים במבחני התמיכה המפורסמים באתר המשרד, בכתובת: www.moag.gov.il

לחץ להרחבה

המשרד לשירותי דת
המשרד לשירותי דת

תמיכה בשירותי ייעוץ, סיוע ופיקוח הלכתי בתחום הפוריות

תאריך פירסום: 04.11.2017
הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן, בכפוף לאישור התקציב, לבקש תמיכה לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב לשנת 2018, תמיכות של המשרד לשירותי דת (להלן-המשרד) למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. נושא התמיכה: שירותי ייעוץ, סיוע ופיקוח הלכתי בתחום הפוריות (א) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרת רווח (להלן - המבקש), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן (להלן-הנוהל). התמיכות יינתנו, בכפוף לאישור התקציב, באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני התמיכה. (ב) עותק ממבחני התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד www.dat.gov.il - תמיכות 2018 (ג) כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורסמים וברשותו כרטיס חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל ולמבחני התמיכה באמצעות "פורטל התמיכות הממשלתי" בכתובת https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal. עד ליום שישי י"ג בכסלו התשע"ח 1.12.17. (ד) יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2018 עם הגשת בקשת התמיכה. (ה) בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להידחות בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון. (ו) מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת 2018 למשרד לשירותי דת ואין ברשותו כרטיס חכם מתבקש לפנות בהקדם באמצעות דוא"ל: orianz@dat.gov.il או פקס- 02-5311332 (ז) על מנת לקבל את הודעות המשרד ביחס למבחן התמיכה הנ"ל (ככל שיהיו), לרבות עדכונים ביחס למודעה זו, יש לשלוח פנייה בכתב למר אפרים אנטמן, מנהל תחום תמיכות ועזבונות במשרד לפקס שמספרו 02-5311332 או בדוא"ל בכתובת: Tmichot@dat.gov.il. על הפונים חלה החובה לבדוק כי פקס או הודעת דוא"ל ששלחו (אם שלחו) למשרד התקבלו במלואם ביחידה המקצועית.

(ח) אישור התמיכה על ידי ועדת התמיכות במשרד מותנה בזמינות תקציבית. מסגרת התקציב לסעיף התמיכות טרם נקבע לרבות גובהו והיקפו. אשר על כן, יתכן שהבקשה לא תיענה במלואה או בחלקה, ומוסד הציבור לא ישמע בכל טענה בשל כך. אין בפרסום מודעה זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.

לחץ להרחבה

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

תמיכה למוסדות בטיפול בליקויי שמיעה

תאריך פירסום: 19.11.2017
פרסום להגשת בקשות לתמיכה לשנת 2018

1. מתפרסמת בזאת ההודעה בדבר המטרה שעבורה ניתן לקבל תמיכות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן המשרד), למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985 (להלן – החוק). תמיכה למוסדות ציבור העוסקים בטיפול בליקויי שמיעה ושיקומם יודע כי המשרד שוקל את אופן המשך מתן התמיכות בתקנה זו לרבות העברתם למשרד החינוך ולכן ייתכן וזו שנה אחרונה לפרסום המבחן במתכונתו הנוכחית. תקנה תקציבית: 23.06.22.20 הסכום העומד לרשות התקנה: 2,000,000 ₪ לתשומת ליבכם : בקשות התמיכה יוגשו באמצעות פורטל מרכב"ה באינטרנט שכתובתו היא: https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal, לא יאוחר מיום י' בטבת תשע"ח, 28.12.17. במידה ומתקבלת הודעה שהכרטיס אינו תקין או בכל בעיה אחרת הקשורה בגישה לפורטל התמיכות יש לפנות למרכז התמיכה במרכב"ה במייל :ccc@mof.gov.il או בטלפון: 02-5012443.

גופים חדשים, אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשה לתמיכה מהמשרד, יפנו לגב' אילה אביעד בטלפון: 02-5085562 או במייל: ayalaa@molsa.gov.il, לשם הסדרת כרטיס חכם וקבלת המשך הנחיות (לא יתקבלו בקשות ידניות אלא רק בפורטל התמיכות). בקשת התמיכה כוללת מסמכים בהם נדרשת חתימה דיגיטלית של שני מורשי חתימה ולכן כל עמותה נדרשת ל-2 כרטיסים חכמים לפחות בכדי להגיש בקשה. (1) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על ידי מוסד ציבור כמשמעותו בחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985, הפועל שלא למטרת רווח (להלן המבקש), ובהתאם לנוהל הגשת בקשה לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן. התמיכות יינתנו בכפוף לקבלת תקציב, באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני התמיכה. (2) עותק ממבחן התמיכה ונספחים להגשת בקשות לתמיכה ניתן לקבל אצל הגב' אילה אביעד במשרד בכתובת: רחוב ירמיהו 39, ירושלים או באמצעות פנייה במייל ayalaa@molsa.gov.il וכן באתר האינטרנט של המשרד WWW.MOLSA.GOV.IL , יובהר כי, במקרה של שוני בין הנוסחים, הנוסח המחייב של מבחן התמיכה הינו בהתאם למתפרסם ברשומות. (3) על הבקשות להיקלט בפורטל תמיכות עד לתאריך י' בטבת תשע"ח, 28.12.17. (4) בקשת תמיכה בצירוף כל המסמכים והנספחים הרלוונטים שלא תוגש בפורטל התמיכות עד למועד האחרון שנקבע להגשה, תיפסל. לתשומת ליבכם בכדי שבקשה תוגש באופן סופי במערכת, יש לבחור את האפשרות "הגשת בקשה שנוצרה" בפורטל התמיכות טרם סיום תוקף הקול קורא, אחרת לא תיחשב כבקשה שהוגשה.

(5) יודגש כי אין וודאות שייקבע תקציב לנושאי התמיכה האמורים בהודעה זו, ואם ייקבעו, שיעורי התקציב אינם ידועים.

לחץ להרחבה

משרד המדע והטכנולוגיה
משרד המדע והטכנולוגיה

תמיכה לסל מדע

תאריך פירסום: 08.11.2017
משרד המדע והטכנולוגיה - קול קורא לרשויות המקומיות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות להגשת בקשות לתמיכה לסל מדע לשנת 2018

משרד המדע והטכנולוגיה מפרסם סזאת קול קורא לרשויות המקומיות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות להגשת בקשות לתמיכה על פי המבחנים לחלוקת כספי צמיכות של משרד המדע והטכנולוגיה בסל מדע חרשויות המקומיות.

התמיכה ניתנת לצורך הגברת המודעות והחשיפה ועידוד המצוינות בנושאי מדע, חדשנות וטכנולוגיה בקרב הציבור הרחב בכלל, ובקרב ילדים ובני נוער בפרט; לצורך הנגשת נושאים אלו לציבור הרחב ולאוכלוסיות עם נגישות נמוכה לתחום; ולצורך ארגון פעילויות ואירועים בכל רחבי הארץ. חלוקת התמיכה בפועל כפופה זמינות תקציבית.

לתשומת הלב: ניתן להגיש בקשות תמיכה לשנת 2018 רק בגין תכנית עבודה אשר אושרה על ידי המשרד ורק בגין פעילויות הנכללות בתכנית העבודה ושביצעה או תבצע הרשות החל מיום שישי, י' באלול התשע"ז, 1 בספטמבר 2017 ועד ליום שישי, כ' באלול התשע"ח, 31 באוגוסט 2018.

נוסח מבחני התמיכה, הקול הקורא, ובכלל זה אופן ההגשת , מפורסמים באתר המשרד בכתובת: www.most.gov.il (תחת הלשונית "פרסומים").

תאריך אחרון להגשת בקשות לתמיכה במרכב"ה: יום חמישי, י"ט בכסלו התשע"ח, 7 בדצמבר 2017, עד השעה 12:00.

בכל מקרה של אי-התאמה או סתירה בין מודעה זו לבין נוסח הקול הקורא המופיע באתר, יגבר נוסח הקול הקורא.

לחץ להרחבה

משרד התרבות והספורט
משרד התרבות והספורט

מבחני תמיכה בתי ספר למחול

תאריך פירסום: 15.11.2017
משרד התרבות והספורט - פניה לציבור - מבחני תמיכה חדשים במוסדות ציבור המקיימים בתי ספר למחול לבני נוער

מינהל התרבות מעונין לקבל את הערות הציבור, באשר לטיוטת תיקון מבחני התמיכה החדשים של משרד התרבות והספורט לחלוקת כספי תמיכות במוסדות ציבור המקיימים בתי ספר למחול לבני נוער, בט טרם יוחלט על ניסוחם הסופי.

ניתן להוריד את נוסח טיוטת מבחן התמיכה שגובשה במינהל התרבות מאתר משרד התרבות והספורט בכתובת: www.mcs.gov.il (מידע מקצועי – תמיכות). כמו כן ניתן לקבלה באמצעות פניה לגב' קרן כרמל, מנהלת המחלקה למחול במשרד התרבות, דוא"ל kerenca@most.gov.il. כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בקשר לטיוטת המבחנים האמורים, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב לכתובת הדוא"ל שצוינה לעיל. את ההערות יש להעביר עד לא יאוחר מיום ראשון, כ"ב בכסלו תשע"ח, 10 בדצמבר 2017 . לאחר מועד זה יגובש נוסח סופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם, לאחר שיידונו הפניות שנתקבלו עד למועד האמור.

אין האמור לעיל מהווה משום התחייבות למתן תמיכה.

לחץ להרחבה

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דמי קיום במהלך קורס הכשרה מקצועית

תאריך פירסום: 26.11.2017
מבחני תמיכות למתן דמי קיום במהלך קורס הכשרה מקצועית ו/או מענק התמדה בעבודה לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית 2018

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מתכבד להודיע על פרסום מבחנים לתמיכה למתן דמי קיום במהלך קורס הכשרה מקצועית ו/או מענק התמדה בעבודה לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית במקצועות נדרשים שייפתחו באישור ובפיקוח המשרד לשנת 2018. לשם קבלת התמיכה על הלומדים/הבוגרים של קורסים אלה לעמוד בכל התנאים הקבועים במבחני התמיכה למתן דמי קיום במהלך הקורס ו/או מענק התמדה בעבודה לבוגרים קורסי הכשרה מקצועית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים המפורסמים באתר האינטרנט http://employment.molsa.gov.il/tmichot ניתן להוריד מאתר זה טפסי ההגשה. איפה מגישים בקשה?

בקשות לדמי קיום: במוסד ההכשרה בו מתקיימים הלימודים. בקשות למענק התמדה: בהגשה בדואר רשום למחלקה להכשרת מבוגרים, אגף להכשרה ופיתוח כח אדם משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, רח' בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים מיקוד 9103101 לידי הגב' יפה חמדני או במייל tmichoth@economy.gov.il עד מתי ניתן להגיש בקשה? בקשות לדמי קיום: ממועד הקבלה לקורס ועד לא יאוחר ממועד סיומו. בקשות למענק התמדה: את הבקשות ניתן להגיש לא יאוחר מ- 60 יום מתום 21 חודשים ממועד סיום הקורס בהצלחה.

בקשת תמיכה שתוגש לאחר המועד הקבוע במבחני התמיכות – תידחה. לבירורים נוספים ניתן לפנות לכתובות הבאות: לגבי דמי קיום: מחוז חיפה והצפון – מס' פקס 04-8613857 או במייל Riad.Khalaila@economy.gov.il מחוז תל אביב והמרכז - מס' פקס 03-7347284 או במייל Monik.Elbaz@Economy.gov.il מחוז ירושלים – מס' פקס. 02-6667988 או במייל Gidon.Zaken@Economy.gov.il מחוז באר שבע והנגב – מס' פקס. 08-6264733 או במייל Liad.Segal@Economy.gov.il לגבי מענק התמדה: יש לפנות בכתב לגב' יפה חמדני בפקס -02-6662991 או במייל tmichoth@economy.gov.il מתן תמיכות כפוף לקיומו של אישור תקציבי.

אין במודעה זו או בעצם הגשת בקשה לקבלת תמיכה משום התחייבות של המשרד למתן תמיכות למי מהפונים.

לחץ להרחבה