פירוק עמותה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשלה

קיימים שני מסלולים לפירוק עמותה:

פירוק על ידי בית המשפט, כאשר קיימות עילות פירוק [ראו רשימה להלן]. בקשה לפירוק עמותה יכולה להיות מוגשת לבית המשפט על ידי חברי העמותה, נושיה, רשם העמותות או היועץ המשפטי לממשלה.

פירוק מרצון, כאשר לא מתקיימת עילת פירוק (יודגש: כאשר העמותה היא בעלת כושר פירעון). הליך זה מאפשר לחברי העמותה לפרק אותה מבלי להיות כפופים להוראות בית המשפט. המפרק במקרה זה ממונה על ידי חברי העמותה ופועל בפיקוחם או בפיקוח ועדת הביקורת/הגוף המבקר.

קרא עוד

איך עושים את זה?

שלבי הליך הפירוק מרצון:

 • החלטה של מוסדות העמותה על פירוק
 • מינוי מפרק לעמותה
 • פרסום בעיתונות
 • הצהרה על כושר פירעון של העמותה
 • העברת פעילות העמותה ונכסיה לעמותה עם מטרות קרובות

רשם העמותות גיבש נוהל לפירוק מרצון של עמותה, המופיע באתר הרשם : "הנחיות פירוק מרצון של עמותה" [ראו קישור ב"הנחיות וטפסים"].

שלבי הליך הפירוק על ידי בית המשפט:

 • פנייה לבית המשפט מצד רשם העמותות, נושי העמותה, היועץ המשפטי לממשלה או העמותה עצמה
 • דיון בבית המשפט בהליך המשפטי של בדיקת עילת הפירוק
 • מינוי מפרק זמני על ידי בית המשפט – כונס הנכסים הרשמי או אדם מתאים אחר
 • מתן צו בית משפט
 • זכות ערעור על הצו
 • העברת נכסי העמותה

פירוק עמותה באמצעות בית משפט יתבצע אם מתקיימת אחת מעילות הפירוק שלהלן:

 1. פעולות העמותה מנוגדות לחוק, למטרות העמותה או לתקנונה.
 2. העמותה או מטרותיה מכוונות לשלילת קיומה של מדינת ישראל או לשלילת אופייה הדמוקרטי.
 3. חוקר שנתמנה לפי סעיף 40 המליץ על פירוק העמותה.
 4. העמותה אינה יכולה לפרוע את חובותיה.
 5. בית המשפט מצא שמן היושר ומן הצדק לפרק את העמותה.
 6. העמותה קיבלה באספה הכללית החלטה על פירוק בידי בית משפט, והחלטת האספה הכללית התקבלה ברוב של שני שלישים מן המצביעים באספה שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש, תוך ציון שיוצע באספה להחליט על פירוק כאמור.

קישורים חיצוניים

סקירה מהירה

 • למי רלוונטי: כלל העמותות
 • מתי רלוונטי: בעת פירוק עמותה
 • מחזור כספי: כל המחזורים
 • גורם ממשל: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה

הנחיות וטפסים