תמיכה ממשרד ממשלתי

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשלה

המדינה מקצה סוגי שונים של משאבים ממשלתיים לעמותות. בין השאר, אפשר לתמוך כספית בפעילות עמותות דרך הרשות המקומית או דרך משרדי ממשלה.

תמיכת משרדי הממשלה מוסדרת בנהלים של משרד האוצר ושל החשב הכללי (ראו "טפסים ונהלים"), שמטרתם לשמור על שוויון ושקיפות. עם זאת, מטרות הסיוע, סדרי העדיפויות בין המטרות השונות, היקף הסיוע וכן התבחינים לסיוע נקבעים על ידי המשרד הרלוונטי על פי שיקול דעתו.

משום כך מתן תמיכה תקציבית לעמותה מצריך עמידה בשני סוגי תבחינים: תבחינים טכניים, הנוגעים לכללי מנהל תקין וניהול פיננסי, ותבחינים מהותיים, הנוגעים למטרת הפעילות שהמשרד מעוניין לקדם (להרחבה ראו גם "משאבים ממשלתיים שניתנים לעמותות").

לתשומת לב: כל צורה של קבלת משאבים ממשלתיים מחייבת החזקת אישור ניהול תקין בתוקף.

קרא עוד

איך עושים את זה?

איתור מידע על מקורות סיוע רלוונטיים

  • לשאול את המשרד הממשלתי!
  • לעקוב אחר העיתונות! משרדי ממשלה מפרסמים לציבור את התבחינים לקבלת תמיכה לאחר אישורם.
  • לחפש באינטרנט! משרדי ממשלה המפעילים אתר אינטרנט פעיל עשויים לפרסם מידע רלוונטי גם שם
  • אתר ג'וביז (jobiz): אתר שהוקם על ידי לשכת הפרסום הממשלתית ומרכז באופן אוטומטי קולות קוראים ומכרזים ממשרדי הממשלה השונים.
תמיכה ממשרדי ממשלה.jpg

מסמכים להגשה:

הרשימה שלהלן מכילה את המסמכים שרוב משרדי הממשלה מבקשים להגיש בנוסף לטופס הבקשה לקבלת תמיכה. יש לשים לב כי משרדים שונים עשויים לדרוש הגשת מסמכים נוספים על מנת להוכיח עמידה בתבחינים. יש לקבל את רשימת המסמכים הנלווים להגשה וכן את טופס הבקשה מן המשרד הממשלתי הרלוונטי.

1.      טופס בקשה לקבלת תמיכות

2.      תעודת רישום עמותה

3.      תקנון העמותה

4.      פנקס חברי ועד

5.      כתובת העמותה וכתובת מקום הפעילות

6.      פירוט הפעילות המתוכננת

7.      תקציב מאושר

8.      אישור ניהול תקין

9.      דו"חות מבוקרים של השנתיים האחרונות, או דו"ח מבוקר ומאזן בוחן, בהתאם לתאריך הגשת הבקשה

10.  אישור רישום במע"מ

11.  אישור שנתי מרשויות מס הכנסה

12.  טפסים רלוונטיים אחרים בהתאם לבקשת המשרד הממשלתי