תקנון העמותה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשלה

תקנון העמותה מכיל הוראות שונות הנוגעות לאופן ניהול העמותה. בררת המחדל של עמותה היא תקנון העמותה המצוי, המצוי בתוספת לחוק העמותות [ראה קישור ב"הנחיות וטפסים"] ומשקף את כלל ההוראות המופיעות בו.

עמותה יכולה להחליט לכתוב תקנון אחר (תקנון מוסכם) ולהשתמש בו במקום בתקנון המצוי. ובכל מקרה, האספה הכללית מוסמכת לבצע שינויים בתקנון, במסגרת החוק, על מנת להתאימו לאופן שבו חברי העמותה מעוניינים לנהל אותה.

עמותה יכולה להחליט לכתוב תקנון אחר (תקנון מוסכם) ולהשתמש בו במקום בתקנון המצוי. ובכל מקרה, האספה הכללית מוסמכת לבצע שינויים בתקנון, במסגרת החוק, על מנת להתאימו לאופן שבו חברי העמותה מעוניינים לנהל אותה.

קרא עוד

איך עושים את זה?

אם לא צורף תקנון אחר למסמכי רישום העמותה, ייחשב כאילו אימצה העמותה את התקנון המצוי. עמותה המבקשת לערוך שינויים בתקנון נדרשת לקבל את אישור רשם העמותות. לשם כך יש להגיש את המסמכים שלהלן:

 1. טופס דיווח על החלטת אספה כללית – יש למלא טופס מקוון ולהגישו חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד, בציון שמותיהם.
 2. טופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון – יש למלא טופס מקוון ולהגישו חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד, בציון שמותיהם.
 3. נוסח התקנון המעודכן.
 4. פרוטוקול אספה כללית שבה אושר השינוי בתקנון, בחתימת שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.
 5. יש לציין בפרוטוקול את שיעור חברי העמותה אשר נכחו באספה מתוך כלל החברים, וכן את הרוב שבו התקבלה ההחלטה. 

במקרה שהשינוי בתקנון נוגע לייעוד נכסים בפירוק יש לצרף מסמך המפרט את הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה ופרוטוקול החלטת אספה כללית בנוגע להחלטה.

תיקונים לדוגמה בתקנון:

 • הגבלת משך הכהונה של חברי ועד
 • קביעת גודל הוועד והרכב החברים בו
 • הגבלת החברות בעמותה לאוכלוסייה מסוימת (למשל נשים או מיעוטים, בהתאם לאופי העמותה)
 • תיקונים לסעיפים 18 ו-21 ואימוץ סעיף 22 לצורך רישום ברשות המסים

שימו לב: כדי שהעמותה תוכר על ידי רשות המסים כ"מוסד ציבורי" ותקבל פטור ממס, יש להכניס כמה שינויים בתקנון העמותה: תיקונים לסעיפים 18 ו-21 ואימוץ סעיף 22.

סעיף 18 לתקנון: זכות הייצוג

המקור: "הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו."

השינוי: ניסוח שיאפשר לוועד להסמיך מורשי חתימה שאינם חברי ועד (למשל חברי עמותה או נושאי משרה בעמותה).

סעיף 21 לתקנון: העברת נכסים עודפים

המקור: "פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות."

השינוי: ""פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת המס, ולא יחולקו בין חבריה." 

אימוץ סעיף 22:  שונות

"נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה."

סקירה מהירה

 • למי רלוונטי: כלל העמותות
 • מתי רלוונטי: בעת רישום עמותה או לפי צורך
 • מחזור כספי: כל המחזורים
 • גורם ממשל: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה

הנחיות וטפסים