מורשי חתימה בעמותה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

העמותה נדרשת למנות מורשי חתימה לצורך התנהלותה השוטפת. מינוי מורשי חתימה הוא בסמכות הוועד המנהל או האספה הכללית.

מינוי מורשי החתימה צריך להיעשות על פי הוראות תקנון העמותה. כדי למנות מורשי חתימה באופן שאינו תואם את הוראות התקנון שלה, על העמותה לפעול תחילה לשינוי התקנון ולקבל לכך את אישור הרשם, ורק לאחר מכן למנות מורשי חתימה בהתאם להוראות החדשות של התקנון. לדוגמה: על פי תקנון העמותה המצוי רק חברי הוועד יכולים להיות מורשי חתימה. על כן אם העמותה רוצה למנות אחרים כמורשי חתימה (למשל, מנכ"ל/ית העמותה) עליה לתקן את סעיף 18 לתקנון המצוי.

קיימות כמה הגבלות לגבי זהותם של מורשי החתימה: חברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר אינם יכולים להיות מורשי חתימה, וכך גם רואה החשבון של העמותה. כמו כן, מורשי החתימה אינם יכולים להיות קרובי משפחה.

מעבר לכך, לפי הנחיות רשם העמותות, כדי לקבל אישור ניהול תקין על העמותה לאמץ נוהל שלפיו כל הוצאה כספית תצריך חתימתם של שני מורשי חתימה וחותמת.

קרא עוד

איך עושים את זה?

  1. הוועד המנהל ידון במורשי החתימה וימנה מורשי חתימה בהתאם להוראות התקנון.
  2. יש לשלוח לרשם העמותות את פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל שבה מונו מורשי החתימה, בחתימת שני חברי ועד.

סקירה מהירה

  • למי: כלל העמותות
  • מתי: שוטף
  • מחזור כספי: כל מחזור
  • גורם ממשל רלוונטי: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה

הנחיות וטפסים