עמותה או חל"צ (חברה לתועלת הציבור)?

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשלה

עמותה וחל"צ (חברה לתועלת הציבור) הן שתיהן מוסדות ללא כוונת רווח, אך הפעילות שלהן מוסדרת על ידי חוקים שונים (חוק העמותות וחוק החברות, בהתאמה). מההבדלים בין החוקים נובעים הבדלים בגוף המפקח, בדרישות, בדיווחים השנתיים, בהתנהלות היומיומית וכן הלאה.

חשוב לדעת שבשנים האחרונות פועל המחוקק להאחיד את ההגדרות והרגולציה של חל"צ ועמותה ולצמצם את ההבדל בין שני סוגי ההתאגדויות האלו, באמצעות תיקונים בחוק העמותות ובחוק החברות. להלן מקצת ההבדלים שעדיין קיימים בין התאגידים.

קרא עוד

איך עושים את זה?

מתנדבים בהתארגנויות לא ממוסדות תוהים לא אחת אם הגיעה העת למסד את ההתארגנות ולהתאגד לכדי תאגיד משפטי. הסיבות לכך יכולות להיות מגוונות (צורך בגיוס משאבים, רצון להעסיק שכירים או כל סיבה אחרת), והבחירה בין חל"צ לעמותה מצריכה בחינה טרם מעשה. להלן המאפיינים העיקריים של שני סוגי ההתאגדויות:

עמותה חל"צ
מאפיינים רווח אינה למטרת רווח אינה למטרת רווח
טכניים רישום פנקס העמותות – רשם העמותות פנקס החברות – רשם החברות
רגולציה רשם העמותות רשם ההקדשות
אישור ניהול תקין אפשר לקבל אפשר לקבל
חקיקה חוק העמותות חוק החברות
בעלות אין בעלות, החברות בעמותה אישית ואינה ניתנת להעברה. מניה בחל"צ אינה נכס בעל ערך כלכלי אלא מבטאת את החברות בחל"צ ואינה ניתנת להורשה ולהעברה.
מספר חברי ועד / דירקטוריון לפחות שניים לפחות אחד
תגמול למנהלים אפשר לשלם בעבור השתתפות בישיבות בלבד, סכום סביר אפשר לשלם בעבור השתתפות בישיבות בלבד, סכום סביר
גיוס כספים עידוד תרומות למוסד ניתן לקבל אישור לפי סעיף 46 א' לפקודת המס ניתן לקבל אישור לפי סעיף 46 א' לפקודת המס
אידיאולוגיה מטרות כל מטרה חוקית רשימה סגורה של מטרות ציבוריות כמפורט בתוספת השנייה של חוק החברות
מוסדות אספה כללית חובה חובה
ועד מנהל / דירקטוריון חובה חובה
ועדת ביקורת / גוף מבקר חובה חובה
רו"ח חובה בעמותה שמחזורה גבוה מ 1,172,933₪ (נכון לשנת 2014) חובה לכל חל"צ
מנכ"ל לא חובה לא חובה
מבקר פנימי חובה כאשר המחזור הכספי גבוה מ-10 מיליון ₪ חובה כאשר המחזור הכספי גבוה מ-10 מיליון ₪

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: להתארגנויות פעילים השוקלים את מיסוד ההתארגנות
  • מתי רלוונטי: שוטף
  • מחזור כספי: כל המחזורים
  • גורם ממשל: רשם העמותות / רשם החברות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה

הנחיות וטפסים