האוגדן

החשב הכללי

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

אגף החשב הכללי במשרד האוצר (החשכ״ל) מנהל את קופת הממשלה ואחראי על נכסי המדינה. האגף אחראי בין היתר לביצוע תקציב המדינה, לניהול ולביצוע של כלל הפעולות הכספיות של הממשלה, לניהול שוטף של נכסי המדינה ולמימון הגירעון וניהול החוב הממשלתי. כמו כן, האגף אחראי לניהול צי הרכב הממשלתי ולרכש הממשלתי המרכזי. החשב הכללי חותם על חוזים והתקשרויות בשם הממשלה וכל הוצאה כספית של משרד ממשלתי מחייבת את אישורו או אישור מי מטעמו.

החשכ״ל בודק כי כספי התמיכות ישמשו לייעדם  והכל בהתאם לעמידה בנוהל שר אוצר. לשם כך, החשכ"ל מבצע ביקורות מעת לעת על עמותות המקבלות כספי מדינה בצורת תמיכות או תקצוב.

ראו גם את: