ביקורת עומק החשב הכללי (חשכ"ל)

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

מבין שלושת הגופים שמבצעים ביקורות בעמותות, החשב הכללי (חשכ"ל) במשרד האוצר הוא היחיד שאינו מבקר את כלל העמותות, אלא רק עמותות שמקבלות תמיכה ממשלתית.

הבדיקה של החשב הכללי נועדה לוודא כי כספי הציבור מחולקים בהתאם לנהלים וכי השימוש בהם נעשה למטרה שלשמה הם מחולקים. יש להדגיש כי הביקורת אינה מבוצעת בכלל העמותות שמקבלות סוגים שונים של משאבים ממשלתיים (כגון רכישת שירותים), אלא רק באלו שמקבלות תמיכה.

החשב הכללי מבצע שלושה סוגים של ביקורות עומק: קצרה, בינונית ומיוחדת, ונוסף להם מתבצעת באופן שוטף גם ביקורת שטחית.

בשנים האחרונות קיימת מגמה של תיאום בין תכניות העבודה של החשב הכללי לאלה של רשם העמותות, כך שאם עמותה עברה ביקורת של אחד הגופים לא תתקיים ביקורת נוספת של מי מהם בשלוש השנים הבאות מיום סיום הביקורת. תיאום כזה אינו קיים עם רשות המסים.

קרא עוד

איך עושים את זה?

בכל אחד מסוגי הביקורות של החשב הכללי העמותה תתבקש להגיש מסמכים שונים: מסמכי יסוד, מסמכים חשבונאיים שונים, דו"חות שנתיים (כספיים ומילוליים), תיק נהלים וכן מסמכים שיעידו על מינהל תקין (כגון פרוטוקולים שיעידו על מעורבות של מוסדות העמותה בניהולה). על מנת לסייע לעמותות לצלוח את שלב הגשת המסמכים הכנו עבורכם רשימת מסמכים שמומלץ לשמור ולעדכן באופן שוטף.

ככלל, הביקורת בודקת את השנה הנוכחית והשנתיים הקודמות לה, אלא אם כן התקבלו מידע או תלונה ספציפיים על העמותה בגין שנים קודמות.

מה החשב הכללי בודק בכל אחד מסוגי ביקורות העומק?

ביקורת שוטפת:

מבוצעת עם הגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה. מדובר בבחינה קצרה מאוד של תקינות המסמכים שהוגשו יחד עם הבקשה לתמיכה.

בביקורת עומק קצרה:

 1. נבדק האם השימוש בכספי ציבור מבוצע למטרה שלמענה ניתנה התמיכה. לצורך כך נערך מיפוי של ההכנסות וההוצאות של הפרויקט הנתמך ומיפוי של האוכלוסייה הנהנית, נבחנת העמסת הוצאות נוספות על הפרויקט הנתמך ועוד.
 2. נבדק האם קיים כפל תמיכות ממשלתיות או עודף תמיכה, אם התמיכה עולה על 90% מההוצאות המוכרות לפעילות, וכן נבדקת יכולת המימון העצמי של העמותה בהתאם לנדרש.
 3. נבדק האם העמותה עומדת בהוראות מיוחדות שנדרשו בתבחינים. עמידה בקריטריונים היא דרישת סף מצטברת (כלומר מספיק שהעמותה לא עומדת בתנאי אחד על מנת לפסול אותה מלקבל תמיכה).
 4. נבדקת איכות הדיווח בעמותה: האיכות והנאותות של הדיווח הכספי השוטף למשרדי הממשלה על היקף הפעילות הנתמכת ושל הדיווח האיכותי השוטף בהתאם לתבחינים.

ביקורת עומק בינונית:

הביקורת בודקת את הנושאים שנבדקים בביקורת עומק קצרה ונוסף לכך את הנושאים להלן:

 1. עמידת העמותה בהוראות התכ"ם לגבי תמיכה תקציבית למוסדות ציבור, ציות העמותה להוראות החשכ"ל בנוגע להוצאות הנהלה וכלליות, שכר הבכירים בעמותה.
 2. עמידת העמותה בנוהל שר האוצר להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור.
 3. החוסן הכלכלי של העמותה: האם העמותה איתנה מבחינה כלכלית, האם התמיכה היא עבור ביצוע הפעילות ולא לצורך כיסוי גירעונות, והאם העמותה פועלת ביעילות. יושם דגש על עודפים גבוהים מדי או גירעון גדול מדי.

ביקורת עומק מיוחדת:

הביקורת בודקת את הנושאים שנבדקים בביקורת עומק בינונית ונוסף לכך גם את הנושאים שלהלן:

1.     ביקורת כספית ותפעולית של גוף נתמך

2.     ביקורת מנהל תקין – ביקורת דומה לביקורת של רשם העמותות (כאמור, קיימת מגמה לאחד את השתיים)

מנסיון אישי...

איתן צחור.jpg

עו"ד איתן צחור, יועץ משפטי- מנהיגות אזרחית

ביקורת העומק של החשכ"ל יכולה להתבצע בפועל על ידי משרדי רואי חשבון חיצוניים ואלו, לעתים, מציבים מבקר המבצע רק את ההוראות שקיבל "מלמעלה" מבלי לגלות ידע מקצועי. במידה ונתקלתם במצב שכזה, אני מציע קודם כל לוודא שהמבקר מכיר את הוראות החוק והנחיות החשכ"ל. בנוסף, יש לדעת שאין פסול בהצגת עמדה התואמת את הוראות החוק והנוגדת את עמדת המבקר. במקרים בהם קיימת מחלוקת בין עמדת המבקר לעמדת העמותה, ניתן לפנות לחשכ"ל בדרישה להחליף את המבקר. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

סקירה מהירה

 • למי רלוונטי: עמותות המקבלות תמיכה ממשלתית
 • מתי רלוונטי: שוטף
 • מחזור כספי: כל המחזורים
 • גורם ממשל: חשב כללי

תאריכים חשובים לסימון

לחץ להורדה