האוגדן

תמיכות

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

אתר ג'וביז הוקם על ידי לשכת הפרסום הממשלתית ומרכז באופן אוטומטי קולות קוראים ומכרזים ממשרדי הממשלה השונים. להלן ריכוז תמיכות הנבחרות באופן ידני על ידי צוות מנהיגות אזרחית הרלוונטיים למנהלים במגזר השלישי לטובת קהילת משתמשי האתר.

משרד החינוך
משרד החינוך

מודלים בנושא התמקצעות של מורים

תאריך פירסום: 09.08.18
מכרז מס' 32/8.2018 - פיתוח מודלים מבוסי מחקר בנושא התמקצעות של מורים להוראה בכיתה ההטרוגנית. נוסח מלא של המכרז הנ"ל נמצא באתר מינהל הרכש בכתובת: www.mr.gov.il ובכתובת: www.education.gov.il/secientist .

לחץ להרחבה

שינוי מהותי במכרז פומבי מספר 145/2018 - הפעלת תכניות לטיפול קבוצתי לנערים פוגעים מינית בגילאי 12-18, בפריסה ארצית

ביום ה', 21.06.2018, פורסם מכרז פומבי דו-שלבי מספר 145/2018 – הפעלת תכניות לטיפול קבוצתי לנערים פוגעים מינית בגילאי 12-18, בפריסה ארצית.

המועד האחרון למתן תשובות המשרד לשאלות ההבהרה נקבע עד ליום ה', 02.08.2018. המועד האחרון להגשת הצעות נקבע עד ליום ה', 23.08.2018 בשעה 12:00.

בעקבות שאלות להבהרה שהוגשו על ידי מציעים פוטנציאליים, עודכנו מחיר המינימום ומחיר המקסימום כפי שנקבעו בסעיף 3.3.1.4 למכרז.

לאור השינוי במחירי המינימום והמקסימום במכרז, נוצר שינוי מהותי בתנאי המכרז ועל כן עודכן המפרט.

מחיר המינימום הקודם עמד על 8,450 ₪, ומחיר המקסימום הקודם עמד על 9,340 ₪.

מחיר המינימום החדש הינו 8,000 ₪, ומחיר המקסימום החדש הינו 9,800 ₪.

ההצעות שיוגשו תיבחנה בהתאם לאומדן זה. המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה חורגת מטווח המחירים הנ"ל.

מועד הגשת ההצעות נותר ללא שינוי ועומד עד ליום ה', 23.08.2018.

אין שינוי במועד תוקף הערבות.

הודעה על השינוי המהותי תשלח לכל המציעים שנרשמו לקבלת עדכונים. בנוסף, תפורסם הודעה זו באתר מינהל הרכש הממשלתי ובאתר המשרד.

לחץ להרחבה