הוראות החשב הכללי בנוגע להוצאות הנהלה וכלליות

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

הוצאות הנהלה וכלליות הן ההוצאות האדמיניסטרטיביות בארגון (ראו רשימה מלאה להלן). שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות מתוך סך ההכנסות של העמותה משמש כמדד ליעילות ארגונית בעמותה.

חוק העמותות מאפשר לשר המשפטים להתקין תקנות בנושא הוצאות הנהלה וכלליות, אך הוראת רשם העמותות בנושא כיום כללית ולא מחייבת: "על העמותה להקפיד כי הוצאות אלו לא יעלו על אחוז סביר מסך המחזור השנתי של העמותה".

החשב הכללי במשרד האוצר (החשכ"ל) פרסם הוראות ברורות יותר בנוגע להוצאות הנכ"ל והן מחייבות את כל העמותות המקבלות משאבים ממשלתיים. הוראות החשכ"ל מביאות בחשבון את גודל העמותה: יש התחשבות בכך ששיעור הוצאות האדמיניסטרציה מתוך סך מחזור ההכנסות גדול יותר בארגונים קטנים מאשר בארגונים גדולים.

רשות המסים, בבחינת מתן אישורים לפי סעיף 46 א', אימצה אף היא את עמדת החשב הכללי לעניין הוצאות הנהלה וכלליות.

קרא עוד

איך עושים את זה?

טבלה: שיעור מרבי של הוצאות הנהלה וכלליות מתוך מחזור ההכנסות של העמותה (מתוך הנחיות החשכ"ל)

מחזור המוסד במונחי הכנסות במיליוני ש"ח תקרת הוצאות הנהלה וכלליות כאחוז מסך המחזור
0–10 22%
10–25 15.5%
25–50 10%
50–75 8.5%
100-75 7.5%
100 ויותר 5%

על מנת לוודא חישוב אחיד של מדד זה פרסם החשכ"ל כללים למיון ההוצאות, המופיעים בטבלה שלהלן.

טבלה: כללי הדיווח (מיון) של החשב הכללי באותר - מתוך אתר משרד האוצר

מס"ד סעיף הרכב, מהות והערות
1. משכורות ושכר עבודה

סוציאליות ונלוות לשכר

ו/או קניית שירות ניהול

♠ הוצאות שכר נושאי משרה בגוף (מנכ"ל, סמנכ"ל, חשב, עובדי מנהלה וכו' (עובדים המשמשים בתפקידי ניהול ומנהלה).

♠אין לפצל שכר של עובד וליחסו באופן חלקי לסעיפי השכר במסגרת עלות הפעילויות, כמבצע פעילות שאיננה ניהולית ו/או מנהלתית. עובד המוגדר כמנהל בהנהלת הגוף לא יוכל להיות מוגדר בחלק ממשרתו כמבצע פעילות ישירה, אלא אם כן כל משרתו היא כמבצע פעילות ישירה.

♠ במוסד ציבור שמחזור הכנסותיו לפי הדו״ח הכספי המבוקר האחרון שברשותו אינה עולה על 400 א׳ ש״ח, לא תחושב עלות שכר מנכ״ל שלו הנמוכה מ-40% ממחזורו, כחלק מהוצאות הנהלה וכלליות של מוסד הציבור.

2. דמי ניהול לתאגידים אחרים תשלום לתאגידים בגין שירותי ניהול שהוענקו לגוף.
3. הוצאות גיוס תרומות הוצאות שיווק, פרסום והפקת אירועים (לגיוס תורמים)

**למעט גיוס תרומות עבור רכוש קבע שאינן נחשבות כהוצאות הנהלה וכלליות.

4. שירותים מקצועיים תשלומים לגופים חיצוניים כגון: שכר טרחת יועצים משפטיים; שכר טרחת רואי חשבון; שכר טרחת מבקר פנימי; הוצאות בגין ניהול חשבונות וחשבות שכר (אם מבוצע על ידי גוף חיצוני).
5. צורכי משרד והדפסות הוצאות כדוגמת הדפסות, דואר, טלפון, תקשורת ועוד, למעט הוצאות הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות (כדוגמת מוקדים, סניפים בהם עוסקים במישרין בביצוע מטרות המוסד ומטלותיו).    
6. שכר דירה ואחזקה הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של המוסד ולמבנים למעט הוצאות הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילות.
7. אש"ל, כיבודים ונסיעות בארץ ובחו"ל.
8. אחזקת כלי רכב ושכירות ♠  הוצאות בגין  אחזקת רכבים ושכירות, למעט הוצאות כאמור בגין רכבים המשמשים את המוסד במישרין לביצוע מטרות המוסד ומטלותיו.

9. מסים ואגרות ·         הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף ולמבנים שאין מתבצעת בהם פעילות במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו.

·        אגרות רישוי, דמי חבר (שהם בגדר חובה), דמי ביול מסמכים.

10. פחת ·        הוצאות פחת בגין ריהוט וציוד משרדי, מכונות וציוד, שיפורים והתאמות במבנה / במושכר, כלי רכב (סעיף 7 לעיל) למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות ולרבות הוצאות כאמור שאינן ניתנות לייחוס במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו.

מנסיון אישי...

אורן סלע.jpeg

אורן סלע, סמנכ״ל כספים, בית איזי שפירא

עמידת העמותה בשיעור הנהלה וכלליות מסך מחזור ההכנסות שמותר על ידי החשב הכללי, היא תנאי סף לקבלת כספים ממקורות ממשלתיים, לקבלת אישור ניהול תקין ולקבלת אישור תרומות. עמותות שמתקרבות לסף העליון של השיעור המותר ומעוניינות להקטין את השיעור אצלן, צריכות לבדוק את דיוק חישוב המונה (עלות הוצאות ההנהלה והכלליות) ואת דיוק חישוב המכנה (מחזור ההכנסות). הוראות החשב הכללי לחישוב עלות ההנהלה והכלליות קובעות כללים בהן ניתן לייחס חלק מעמלת גיוס הכספים להכנסות מיועדות, ובכך לגרוע אותן מעלות ההנהלה והכלליות ולהקטין את המונה.

עמותות המתבססות על פעילות מתנדבים, יכולות להגדיל את מחזור ההכנסות על ידי הכללת שווי עלות מתנדבים בדוחות הכספיים. הכללת שווי עלות המתנדבים מגדילה את מחזור ההכנסות (המכנה) ובכך מקטינה את שיעור ההנהלה והכלליות בעמותה. כללי החשבונאות מאפשרים לכלול עלות שווי מתנדבים בתנאים מסויימים וכך גם החשב הכללי. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: עמותות המעוניינות במשאבים ממשלתיים
  • מתי רלוונטי: סגירת דו"חות שנתיים
  • מחזור כספי: כל המחזורים
  • גורם ממשל: משרד האוצר - החשב הכללי

תאריכים חשובים לסימון