הוראות החשב הכללי בנוגע להוצאות הנהלה וכלליות

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

הוצאות הנהלה וכלליות (הנכ"ל) הן ההוצאות האדמיניסטרטיביות בארגון (ראו רשימה מלאה להלן). שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות מתוך סך ההכנסות של העמותה משמש מדד ליעילות ארגונית בעמותה.

אף שהחוק מאפשר לשר המשפטים להתקין תקנות בנושא הוצאות הנכ"ל, הוראת רשם העמותות בנושא היא כללית ולא מחייבת: "על העמותה להקפיד כי הוצאות אלו לא יעלו על אחוז סביר מסך המחזור השנתי של העמותה".

לעומת רשם העמותות, החשב הכללי במשרד האוצר (החשכ"ל) פרסם הוראות ברורות יותר בנוגע להוצאות הנכ"ל והן מחייבות את כל העמותות המקבלות משאבים ממשלתיים. הוראות החשכ"ל מביאות בחשבון את גודל העמותה: יש התחשבות בכך ששיעור הוצאות האדמיניסטרציה מתוך סך מחזור ההכנסות גדול יותר בארגונים קטנים מאשר בארגונים גדולים.

רשות המסים, בבחינת מתן אישורים לפי סעיף 46 א', אימצה אף היא את עמדת החשב הכללי לעניין הוצאות הנהלה וכלליות.

קרא עוד

איך עושים את זה?

טבלה: שיעור מרבי של הוצאות הנהלה וכלליות מתוך מחזור ההכנסות של העמותה (מתוך הנחיות החשכ"ל)

מחזור המוסד במונחי הכנסות במיליוני ש"ח תקרת הוצאות הנהלה וכלליות כאחוז מסך המחזור
0–10 22%
10–25 15.5%
25–50 10%
50–75 8.5%
100-75 7.5%
100 ויותר 5%

על מנת לוודא חישוב אחיד של מדד זה פרסם החשכ"ל כללים למיון ההוצאות, המופיעים בטבלה שלהלן.

טבלה: כללי הדיווח (מיון) של החשב הכללי באותר - מתוך אתר משרד האוצר

מס"ד סעיף הרכב, מהות והערות
1. משכורות ושכר עבודה

סוציאליות ונלוות לשכר

ו/או קניית שירות ניהול

·        הוצאות שכר נושאי משרה בגוף (מנכ"ל, סמנכ"ל, חשב, עובדי מנהלה וכו' (עובדים המשמשים בתפקידי ניהול ומנהלה).

·        אין לפצל שכר של עובד וליחסו באופן חלקי לסעיפי השכר במסגרת עלות הפעילויות, כמבצע פעילות שאיננה ניהולית ו/או מנהלתית. עובד המוגדר כמנהל בהנהלת הגוף לא יוכל להיות מוגדר בחלק ממשרתו כמבצע פעילות ישירה, אלא אם כן כל משרתו היא כמבצע פעילות ישירה.

2. הוצאות גיוס תרומות ·         הוצאות שיווק, פרסום והפקת אירועים (לגיוס תורמים)

·         הוצאות העסקת עובדים בגיוס תרומות

·         עמלות למגייסים חיצוניים(*)

·         דמי ניהול וייעוץ(*)

(*) בכפוף להמצאת הסכם גיוס עם גורמים אלה.

3. שירותים מקצועיים ·        שכר טרחת יועצים משפטיים

·        שכר טרחת רואי חשבון

·        שכר טרחת מבקר פנימי

·        הוצאות בגין ניהול חשבונות וחשבות שכר (אם מבוצע על ידי גוף חיצוני).

4. צורכי משרד והדפסות, דואר, טלפון ותקשורת ·        למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות (כדוגמת מוקדים, סניפים שבהם עוסקים במישרין בביצוע מטרות הגוף ומטלותיו).
5. שכר דירה והחזקה ·        הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף ולמבנים שאין מתבצעת בהם פעילות במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו.
6. אש"ל, כיבודים ונסיעות ·        בארץ ובחו"ל.
7. החזקת כלי רכב ושכירות ·        הוצאות בגין החזקת רכבים ושכירות (למעט הוצאות כאמור בגין רכבים המשמשים את הגוף במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו).

·        לרבות רכבים המועמדים לנושאי משרה ועובדי מנהלה (סעיף 1 לעיל).

8. מסים ואגרות ·         הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף ולמבנים שאין מתבצעת בהם פעילות במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו.

·        אגרות רישוי, דמי חבר (שהם בגדר חובה), דמי ביול מסמכים.

9. פחת ·        הוצאות פחת בגין ריהוט וציוד משרדי, מכונות וציוד, שיפורים והתאמות במבנה / במושכר, כלי רכב (סעיף 7 לעיל) למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות ולרבות הוצאות כאמור שאינן ניתנות לייחוס במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו.

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: עמותות המעוניינות במשאבים ממשלתיים
  • מתי רלוונטי: סגירת דו"חות שנתיים
  • מחזור כספי: כל המחזורים
  • גורם ממשל: משרד האוצר - החשב הכללי

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה