מבקר פנימי לעמותה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

מבקר פנימי הוא אחד מהמוסדות שיש למנות על פי חוק בעמותות שמחזורן הכספי גבוה מ-10 מיליון ש"ח.

שימו לב: יש להבחין בין גוף מבקר ובין מבקר פנימי. גוף מבקר הוא גוף חיצוני המחליף את ועדת הביקורת בעמותה. מבקר פנימי הוא מוסד נוסף בעמותה, ותפקידו אינו זהה לתפקיד ועדת הביקורת. המבקר הפנימי מחזק את מערך הבקרה הפנימית בעמותה ותפקידו לבדוק, בין היתר, את ההתנהלות התקינה בעמותה ואת השמירה על החוק. המבקר הפנימי כפוף ליו"ר הוועד המנהל או למנכ"ל העמותה ולא לאספה הכללית, ומכאן ברור שאינו יכול לשמש תחליף לוועדת הביקורת.

קרא עוד

איך עושים את זה?

המבקר הפנימי ממונה על ידי הוועד המנהל ובהסכמת ועדת הביקורת.

שני מקורות הנחיה בנוגע לאספה הכללית הם חוק העמותות וכן חוברת הנחיות להתנהלות עמותות המכילה המלצות בנושא זה, שפורסמה ע"י רשם העמותות.

הוראות הנוגעות למבקר הפנימי מתוך חוברת ההנחיות להתנהלות עמותות של רשם העמותות:

"על המבקר להיות יחיד, תושב ישראל, אשר לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון. המבקר צריך להיות בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד בחו"ל שהוכר על ידי מוסד להשכלה גבוהה בישראל, עו"ד, רו"ח, בעל ניסיון של שנתיים בעריכת ביקורת או מי שהשתתף בהשתלמות מקצועית שקבע שר הכלכלה ושאושרה על ידי ועדת השתלמויות ייעודית (ר' סעיף 3(א) לחוק הביקורת הפנימית).

נושא משרה או בעל עניין בעמותה, או קרוב של מי מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו לא יכולים לכהן כמבקר פנימי. המבקר הפנימי לא ימלא תפקיד נוסף בעמותה, למעט ממונה על תלונות ציבור או תלונות עובדים, וגם זאת, רק אם לא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי. כמו כן, לא ימלא המבקר תפקיד מחוץ לעמותה אם הוא עלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו בעמותה. אין מניעה למנות חבר עמותה, שמתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים לעיל, כמבקר פנימי של העמותה.

המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד תכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה. יו"ר הוועד או יו"ר ועדת הביקורת רשאים להטיל על המבקר לערוך ביקורת פנימית, נוסף על תכנית העבודה שאושרה, אם התעורר צורך בבדיקה דחופה."

חוברת ההנחיות להתנהלות עמותות - רשם העמותות (2018)

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה
חקיקה הנוגעת למבקר הפנימי, מתוך חוק העמותות התש"ם – 1980

"30א. (א)הוועד של עמותה שמחזורה עולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, או על סכום גבוה יותר שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ימנה, בהסכמת ועדת הביקורת, מבקר פנימי, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 146

(ב) עד 148 ו-150 עד 153 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, בשינויים המחויבים; לא הגיעו הוועד וועדת הביקורת להסכמה על מינוי המבקר הפנימי, תכריע האסיפה הכללית. (ב) המבקר הפנימי יגיש לאישור הוועד הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה כאמור בסעיף 30(6א), והוועד יאשרה, בשינויים הנראים לו."

חוק העמותות התש"ם - 1980

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה

מנסיון אישי...

Ahuva Yanai (2).JPG

אהובה ינאי, מנכ"לית מתן- משקיעים בקהילה

כמנכ"לית עמותה והן כחברת דירקטוריון במגזר העסקי, עצתי היא לראות את הביקורת הפנימית כנכס עבור העמותה. ביקורת פנימית מאפשרת לראות תהליכים ארגוניים, בעיקר אילו שבשגרה, בעין אחרת; הביקורת מגנה עלינו כמו שכפ"ץ טוב. לכל עמותה יש סיכונים שחייבים להיות מודעים אליהם ולנהל אותם, הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט התפעולי. ביקורת פנימית עוזרת לוודא שכל מה שחייבים לבדוק נבדק, לא רק על פי החוק והרגולציה, אלא גם כחלק מתהליכי ניהול הסיכונים בעמותה. הביקורת הפנימית בעמותה היא כלי תומך לקבלת החלטות מושכלות בנוגע לניהול השוטף של הארגון. בנוסף, אל תחפשו "YES MAN", שכן חשוב שהמבקר יהיה אדם עצמאי עם דעה מוצקה בנוגע להתנהלות העמותה; כזה שמוכן להעמיד את ידיעותיו לטובת העמותה. עם זאת, חשוב לזכור כי בסופו של דבר, ההחלטה הסופית היא החלטה ניהולית שמנהלי העמותה צריכים לקבל. במקרים בהם המנהלים אינם מקבלים את עצת המבקר, חשוב לתת לכך הסבר ולקבל את אישור הוועד המנהל. טיפ נוסף: אחת לחמש שנים לערך, גם אם המבקר אינו מתחלף, כדאי שיוקדש זמן למיפוי מחדש של הסיכונים בעמותה בהתאם למציאות המשתנה. כאשר המבקר מתחלף, המיפוי נעשה באופן אוטומטי כבסיס לתכנית העבודה של הביקורת הפנימית. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

מנסיון אישי...

דפנה ליפשיץ.PNG

דפנה ליפשיץ, מנכ"לית עמותת תפוח

עצה משמעותית שאימצתי מהמבקר שלנו בעבודתי כמנכ"לית עמותה הוא - "משהו שצריך להסביר - אל תעשי". כוונתי היא שאם ישנה החלטה שתצטרך הסבר בהמשך כי היא לא נראית טוב, עדיף לא לקבל אותה מראש. לדוגמה, להעסיק אדם מקורב, גם אם הוא הכי מתאים לתפקיד, זה משהו שעדיף לא לעשות, משום שיהיה קשה מאוד להסביר זאת אחר כך. זהו מגדלור שמכוון אותי כמנהלת. עצה שנייה היא להיעזר במבקר בצורה פרואקטיבית - לשתף אותו בכל התלבטות משמעותית שעולה לאורך הדרך. לא הצטערתי אפילו על פעם אחת שהרמתי אליו טלפון בכדי להתייעץ ולקבל החלטה קשה. שתי העצות הללו הן בעיני שילוב מנצח - חשוב להקשיב למבקר ולתת לו הרבה אמון ובמקביל ליזום בצורה פרואקטיבית התייעצויות כשיש החלטות גדולות שעומדות על הפרק. לא להיות פסיביים בנושא זה ולחכות רק לשאלותיו. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

קישורים חיצוניים

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: עמותות שמחזורן מעל 10 מיליון ש"ח
  • מתי רלוונטי: שוטף
  • מחזור כספי: מעל 10 מיליון ש"ח
  • גורם ממשל: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה

הנחיות וטפסים