ועד מנהל

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

הוועד המנהל הינו אחד ממוסדות העמותה המתחייבים בחוק. הוועד המנהל נושא באחריות לניהול ענייני העמותה ואינו רשאי להעביר את אחריותו זו הלאה. בוועד חייבים לכהן לפחות שני חברים (אך רצוי לפחות שלושה) וקיימות הנחיות המגדירות מי אינו כשיר לכהן כחבר ועד. הוועד הראשון מורכב ממייסדי העמותה ולאחר מכן חברי הוועד נבחרים על ידי האספה הכללית, אלא אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת. בידי האספה הסמכות להעביר מתפקידם חברי ועד.

קרא עוד

איך עושים את זה?

מבנה העמותה.jpg

שני מקורות הנחיה בנוגע לעבודת הוועד המנהל הם חוק העמותות ותקנון העמותה. כמו כן, רשם העמותות פרסם גם חוברת הנחיות להתנהלות עמותות המכילה המלצות בנושא זה. להלן ריכוז ההנחיות:

סמכויות ואחריות הוועד המנהל מתוך חוברת ההנחיות להתנהלות עמותות של רשם העמותות לשנת 2016 :

"סמכויות ותפקידים של הוועד

1. ליישם את החלטות האסיפה הכללית;

2. לקבוע את מדיניות העמותה בכפוף להחלטות האסיפה הכללית, להכין את תכניות העבודה של העמותה, לקבוע עקרונות למימון הפעילות וסדרי עדיפויות בין אפשרויות הפעולה השונות;

3. לקבוע דרכי פעולה ספציפיות לביצוע מטרות העמותה;

4. לדאוג לכך, כי לא תתבצע חלוקת רווחים, במישרין או בעקיפין, לחברי העמותה;

5. לאשר תקציב שנתי, לעקוב אחר מצבה הכספי של העמותה, ולקבוע את מסגרת האשראי שהעמותה רשאית ליטול;

6. למנות ולפטר מנהל כללי;

7. לפקח על המנהל הכללי של העמותה;

8. לקבוע את המבנה הארגוני של העמותה ואת מדיניות השכר והתשלומים;

9. לכנס אסיפות כלליות מן המניין ושלא מן המניין;

10. להכין את הדו"חות הכספיים והמילוליים של העמותה ולהביאם בפני ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ובפני האסיפה הכללית לאישורה;

11. לדווח לאסיפה הכללית על מצב ענייני העמותה;

12. לקבוע נהלים בכתב, המסדירים פעילויות שגרתיות משמעותיות בעמותה;

13. לדון, להחליט ולפעול בכל ענייני העמותה, כפי שימצא לנכון;

14. לנהל פנקס חברים של חברי האסיפה הכללית וחברי הוועד;

15. למנות, בהסכמת ועדת הביקורת, את המבקר הפנימי (ככל שמונה או שיש חובה למנותו) בעמותה וכן לאשר את תכנית העבודה שלו, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה והגישה לו את המלצותיה, בשינויים הנראים לו.


אחריות חברי הוועד

סעיף 27 לחוק העמותות קובע כי על חברי הוועד מוטלת אחריות "לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית".

בהתאם לפסיקת בתי המשפט, על חברי הוועד מוטלת חובת האמון, הזהירות והמיומנות לפעול לטובת העמותה ובכלל זה, להגשמת מטרותיה. עליהם לבצע פעולות המשרתות את האינטרסים של העמותה ולא אינטרסים אישיים. כך לדוגמא, בעניינים הנוגעים לקבלת שירותים עבור העמותה, אסור לחבר הוועד לקחת בחשבון שיקולים של קשרי ידידות עם נותן השירות וכדומה.

על חברי הוועד מוטלת אחריות לדאוג לכך שלא תבוצע חלוקת רווחים בעמותה, ובמקרה שבוצעה חלוקה כאמור, יראו אותם כמפרים את חובתם כלפי העמותה, אלא אם יוכיחו שלא ידעו על כך ושלא היה עליהם לדעת על כך, או שנקטו בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את חלוקת הרווחים.

על חברי הוועד לבצע את תפקידם בזהירות כדי שלא ייפגעו נכסים של העמותה או אינטרסים שלה. למשל, עליהם להתעדכן במצב הפיננסי של העמותה כדי להימנע מיצירת גירעונות שיסכנו את החוסן הכלכלי של העמותה. במקרים קיצוניים של פעולות חבר ועד תוך רשלנות חמורה, או הפרת חובותיו של חבר הוועד, למשל במקרה של חלוקת רווחים אסורה כאמור, ייתכן כי חבר הוועד יחויב על-ידי בית המשפט לשאת באופן אישי בנזקי העמותה, כולם או חלקם.

על חבר ועד, להיות בעל מיומנות בענייני העמותה וכישורים מתאימים לביצוע תפקיד זה. "

חוברת ההנחיות להתנהלות עמותות - רשם העמותות (2017)

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה
חקיקה הנוגעת לוועד המנהל, מתוך חוק העמותות התש"ם – 1980

"סימן ב': הועד

25. הועד ינהל את עניני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק זה או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

26. (א) הועד ייבחר באסיפה כללית רגילה, זולת אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת לענין זה, לרבות הוראה שעל פיה – (1) חברי הועד, כולם או מקצתם, ימונו על ידי אדם או גוף אחר; (2) אדם הנושא בתפקיד המוגדר בתקנון יהא חבר ועד כל עוד הוא מכהן באותו תפקיד מוגדר; עד לבחירת הועד הראשון ישמשו המייסדים ועד.

(ב) כל אימת שאין לעמותה ועד שנבחר לפי סעיף קטן (א) רשאי הרשם למנות חבר או חברים של העמותה לשמש ועד.

(ג) חבר ועד שהסתיימה תקופת כהונתו ולא נבחר לו מחליף, בדרך האמורה בסעיף קטן (א), ימשיך לכהן כחבר הועד ויהיו לו כל הסמכויות הנתונות לחבר ועד; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על חבר ועד אשר התפטר מתפקידו או על חבר ועד שהועבר מתפקידו.


26א. האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר לחברי הועד; החליטה כי יש לשלם שכר, תקבע את גובה השכר בכפוף להוראות לפי סעיף 34א.

27. על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

28. האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הועד או חבר בועד מכהונתו; העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית ועד חדש.

29. עמותה חייבת לנהל פנקס חברי הועד ולרשום בו שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה."

חוק העמותות התש"ם - 1980

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה
הסדרת פעילות הוועד המנהל בתוך תקנון העמותה המצוי:

"סימן ג': הועד

12. מספר החברים מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

13. תקופת הכהונה (א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש. (ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

14. השלמת הועד (א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד. (ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.


15. ישיבות הועד הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

16. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

17. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

18. זכות הייצוג הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו."

תקנון מצוי של עמותה - מתוך אתר גיידסטאר

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה


מנסיון אישי...

Yohai.jpg

יותם אביזוהר, מנכ"ל עמותת "ישראל בשביל האופניים"

לתפקידי כמנכ"ל עמותה הגעתי לאחר שהייתי חבר בכמה ועדים מנהלים בעמותות שונות, לכן אפקטיביות הועד המנהל הינה נושא שחשוב לי מאוד. כחבר ועד מנהל הרגשתי לא פעם כי הישיבות מרובות וחלקן אינן אפקטיביות, דבר היוצר התדלדלות משתתפים בישיבות הועד המנהל ומביא לחוסר אפקטיביות של גוף זה. כמנכ"ל, ההמלצה שלי היא לפעול לכך שהישיבות יהיו מדויקות וענייניות, על ידי שליחת סדר היום וחומרי הדיון בטרם הפגישה, מה שיסייע לניהול יעיל של המפגש עצמו.

אצלנו בעמותה ישנו נוהל של זימון ועד מנהל לארבע פגישות חובה בשנה, את הפגישות הלו אנו מתאמים מבעוד מועד, בתחילת השנה, מול כלל היומנים - דבר המבטיח נוכחות מקסימלית של חברי הוועד.

לכל אחת מארבעת הפגישות מטרה מוגדרת:

הפגישה הראשונה - פגישת פתיחת שנה, במהלכה הצוות מעביר לעיון הועד המנהל את המטרות, היעדים ואת תוכנית העבודה לשנה הקרובה.

פגישה שנייה - לאחר אישור תוכנית העבודה, ישיבה על המשאבים הנדרשים לשם יישום התוכנית המוסכמת.

פגישה שלישית - פגישת אמצע שנה, במהלכה בודקים את התכנון אל מול הביצוע, מפיקים מסכנות לחציון השני של השנה, ממקדים יעדים ומפיקים מסקנות.

ולבסוף, פגישה רביעית - שהינה פגישת סיכום שנה ולקחים לקראת תוכנית העבודה לשנה הבאה. את שאר הפגישות אנו קובעים בהתאם לצורכי העמותה ולדרישות הועד המנהל. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

קישורים חיצוניים

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: כלל העמותות
  • מתי רלוונטי: בניהול השוטף
  • מחזור כספי: כל מחזור
  • גורם ממשל: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה

הנחיות וטפסים