מטרות ציבוריות בחוק החברות ובפקודת המס

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

עמותות פועלות לקידום מטרות רבות וטובות, אך לא כל מטרה טובה נחשבת מטרה ציבורית מבחינת החוק. ההבחנה הזו חשובה משום שעמותות הפועלות למען מטרות ציבוריות, כהגדרתן בחוק, עשויות להיות זכאיות למשאבים ממשלתיים בצורות שונות (תמיכה כספית, מימון תקן כוח אדם עבור מתנדב/ת השירות הלאומי, הקצאת קרקע או מבנה ועוד).

קיימות שתי רשימות של מטרות ציבוריות, השונות זו מזו - בחוק החברות ובפקודת מס הכנסה.

רשימת המטרות הציבוריות המופיעה בתוספת השנייה לחוק החברות מגדירה את המטרות שלשמן אפשר להקים חברה לתועלת הציבור (חל"צ). בניגוד לעמותה, שיכולה להיות מוקמת לכל מטרה חוקית, חל"צ יכולה להיות מוקמת אך ורק לקיום המטרה המופיעה ברשימה סגורה זו.

רשימת המטרות הציבוריות בפקודת מס הכנסה משמשת את רשות המסים כדי לקבוע אם להעניק סטטוס "מוסד ציבורי" לפי סעיף 9(2) ולפי סעיף 46(א) לפקודת המס. כדי שעמותה תהיה זכאית לפטור ממס לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על מקימי העמותה לבדוק באופן אקטיבי אם מטרת העמותה מצויה ברשימת המטרות הציבוריות בפקודת המס.

בכוונת הרשויות להאחיד את שתי הרשימות, באמצעות חקיקה ותיקון נהלים, כך שיהיו זהות זו לזו.

קרא עוד

איך עושים את זה?

רשימת המטרות הציבוריות

בחוק החברות בפקודת המס
למי רלוונטי לחל"צ בלבד לכל עמותה וחל"צ
מי קובע אילו מטרות הן ציבוריות? המחוקק המחוקק הסמיך את שר האוצר להוסיף מטרות נוספות לאלו הקבועות בפקודה, המפורסמות בילקוט הפרסומים
איכות סביבה
בריאות והצלת חיים
דת, מורשת והנצחה
הגנה על בע"ח
זכויות אדם זכויות אזרח
חינוך
הכשרה מקצועית
תרבות ואמנות
מדע ומחקר
השכלה גבוהה
ספורט
קליטה ועלייה
התיישבות
צדקה וסעד
רווחת הקהילה
פעילות קהילתית
פעילות חברתית או לאומית
מינהל ציבורי פעילות למען טוהר מידות בשירות הציבורי ומינהל תקין
שלטון החוק, משטר
הקמת קרן לתמיכה בגופים √ לקרנות שיתמכו בגופים הפועלים למען המטרות המנויות ברשימה
עידוד החיסכון לחינוך
לב"י (האגודה למען ביטחון ישראל)
מתן שירותים מוניציפליים ליישובים ביו"ש ובאזור הגולן
מניעת תאונות
תנופה לצמיחה וסיוע למניעת אבטלה במשק
סיוע ליישובים במצוקה
סיוע לחיילים משוחררים
הגנה אזרחית על ביטחון תושבי ישראל ואזרחיה מפני מלחמה או פעולת איבה
דברים כלשונם: מטרה שעניינה הוא אחד מאלה:

(1)איכות הסביבה, הגנת הסביבה או הכרת הטבע והסביבה;

(2)בריאות או הצלת חיים;

(3)דת, מורשת או הנצחה;

(4)הגנה על בעלי חיים ודאגה לרווחתם;

(5)זכויות אדם;

(6)חינוך, הכשרה מקצועית, תרבות או אמנות;

(7)מדע, מחקר או השכלה גבוהה;

(8)ספורט;

(9)עלייה, קליטה או התיישבות;

(10)צדקה או סעד;

(11)רווחת הקהילה או פעילות קהילתית, חברתית או לאומית;

(12)שלטון החוק, משטר, או מינהל ציבורי;

(13)הקמת קרנות או ארגונים לעידוד או לתמיכה בגוף הפועל לאחת או יותר מהמטרות המנויות בתוספת זו.

פקודת המס מגדירה "מטרה ציבורית" כ"מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט וכן מטרה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית".

בהתאם לסמכותו קבע שר האוצר מטרות נוספות כמטרות ציבוריות, ובהן: עידוד החיסכון לחינוך, מטרות האגודה למען בטחון ישראל (לב"י), מתן שירותים מוניציפליים ליישובים ביו"ש ובאזור הגולן, מניעת תאונות, תנופה לצמיחה לסיוע למניעת אבטלה במשק, סיוע ליישובים במצוקה, קרן גנסיס, קליטת עלייה, סיוע לחיילים משוחררים, הגנה על זכויות האזרח בישראל, פעילות למען טוהר מידות בשירות הציבורי ומינהל תקין, והגנה אזרחית על ביטחון תושבי ישראל ואזרחיה מפני מלחמה או פעולת איבה.

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: לעמותות ולחברות לתועלת הציבור (חל"צ)
  • מתי רלוונטי: בעת הקמת התאגיד
  • מחזור כספי: כל המחזורים
  • גורם ממשל רלוונטי: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה