דוחות שנתיים (כספיים ומילוליים)

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

עמותות מחויבות למסור בכל שנה דין וחשבון שנתי על אודות פעילותן לרשם העמותות ולרשות המיסים (מס הכנסה). הדיווח דן בפעילות העמותה בשנה שקדמה להגשתו. דף זה מתמקד בדיווח המוגש לרשם העמותות, המהווה גם חלק מהתנאים לקבלת אישור ניהול תקין.

אם העמותה מקבלת תמיכה ממשרד ממשלתי היא תחויב גם בדיווח על הפעילות השנתית לחשב הכללי, בדומה לדיווח לרשם העמותות ולרשות המיסים.

הדיווח לרשם העמותות כולל:

א. דו"ח כספי - הדו"ח הכספי פורט את פעילותה הכלכלית של העמותה בשנה שקדמה להגשה. עמותות שלא הייתה להן פעילות כספית בשנה הנדונה פטורות מהגשתו. עמותות בעלות מחזור פעילות גדול מ-1.2 מיליון ₪ חייבות למנות רו"ח מבקר לצורך עריכת הדו"ח הכספי.

ב. דו"ח מילולי - הדו"ח המילולי מתאר את פעילות העמותה בשנה הנדונה, וכולל את פרטיהם של חברי הוועד המנהל, חברי ועדת הביקורת ונושאי המשרה בעמותה. כל העמותות הרשומות מחויבות להגיש את הדוח המילולי, ללא תלות בקיום פעילות כספית בשנה הנדונה. כלל הפרטים שיש לדווח בדו"ח המילולי מפורטים באתר רשם העמותות.

+

איך עושים את זה?ֿ

מועד הגשת הדו״חות לרשם העמותות - עמותה צריכה להגיש את הדו"ח הכספי, הדו"ח המילולי והמסמכים הנלווים לדו"חות עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחר שנת הדו"ח הכספי (לדוגמה, את הדיווחים על שנת 2016 יש להגיש עד 30 ביוני 2017). עמותות שרואה החשבון שלהן כלול בהסדר האורכות שהוסכם מול לשכת רואי החשבון רשאיות להגיש את המסמכים במועד מאוחר יותר, בהתאם להסדר (סביב חודש אוקטובר).

אופן ההגשה של הדו״חות

הדו״ח המילולי - לאחרונה עבר תיקון לתקנות העמותות (טפסים), תשס״ט-2009, אשר מאפשר הגשה מקוונת של הדו״ח המילולי לרשם העמותות. אתר רשם העמותות מספק הסברים בדבר ההגשה המקוונת וכן מענה לשאלות נפוצות. תוכלו למצוא את הקישורים בסעיף ״טפסים ונהלים״ בדף זה.

שימו לב כי הדו״ח המילולי דורש פירוט של התרומות מתורם יחיד שהיקפן השנתי עולה על 100,000 ש״ח (או 50,000 ש"ח במקרה שהתרומה מהווה 20% מהמחזור הכספי של העמותה).

פרט לכך יש לצרף מסמכים נוספים כנספחים לדו"חות השנתיים המוגשים לרשם העמותות (המסמכים מעוגנים בטופס החדש בעקבות התיקון):

הדו״ח הכספי – על פי המידע באתר רשם העמותות, יש להגיש את הדו"ח חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם. הסטנדרטים והדרישות החשבונאיות לעריכת דו״ח כספי זהים בקרב כלל הרגולטורים, וחלים בכל מקרה שבו מוגש דו״ח כספי. לידיעתכם - בעמותה שמחזורה השנתי עולה על 1,200,000 ₪, על רואה חשבון מבקר לערוך את הדו"ח ולחתום עליו.

שימו לב! החל משנת 2020 צפויה הפחתה משמעותית של הנטל הרגולטורי על עמותות.

על פי החלטת השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד ראש הממשלה, החל משנת 2019 תיושם שיטת ASK ONCE: כלל הטפסים המועברים לצורך בקשה לאישור ניהול תקין מרשם העמותות, בקשה לאישור לפי סעיף 46 מרשות המסים ובקשה לתמיכה במסגרת נוהל תמיכות והוראות החשב הכללי יועברו אך ורק לרשם העמותות, והוא יעביר את המסמכים הרלוונטיים לרשות המיסים ולחשב הכללי. שיטת הדיווח החד-פעמי באה להפחית את הנטל הכלכלי והבירוקרטי על עמותות וצפויה לחסוך כ-20% מעלות הנטל הרגולטורי המוטל עליהן. לקריאת ההחלטה המלאה ראו בקישורים החיצוניים.

לפניכם תרשים המדגים את השינוי הצפוי בהפחתת הנטל הרגולטורי, מתוך התוכנית להקלת הנטל הרגולטורי לעמותות וחברות לתועלת הציבור.

טיוב.png