העסקת עובדים בעמותה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

עמותות המעסיקות עובדים כפופות בראש ובראשונה לדיני העבודה, כמו כל מעסיק אחר. העסקת העובדים בעמותה  צריכה להיעשות על פי חוק, שכן הפרת חלק מחוקי העבודה היא עילה לתביעה אזרחית, ולעיתים אף מהווה עבירה פלילית. חשוב לדעת כי ההבדל המרכזי בין העסקת עובדים בעמותה לבין העסקת עובדים בחברה עסקית הוא בשאלת העסקת קרובי משפחה. בחברה עסקית אין כל מניעה להעסיק קרובי משפחה; לעומת זאת בעמותה, על פי הוראות מינהל תקין שפרסם רשם העמותות יש להעסיק עובדים על פי אמות מידה אובייקטיביות ותוך התחשבות בטובת העמותה, ולא על פי שיקולים של קרבה משפחתית – וזאת בשל החשש מניגוד עניינים. לפיכך על העמותה להימנע מהעסקת קרובי משפחה כחברי ועדת הביקורת או כחברי הוועד המנהל. עם זאת, העסקה של עובדים שהם קרובי משפחה של חברי ועד מנהל בהיקף של עד 10% מכלל עובדי העמותה אינה נחשבת בעיני רשם העמותות כהפרת הכלל הקבוע בחוק. עוד בנושא אפשר לקרוא בהנחיות רשם העמותות להתנהלות עמותות.

+

איך עושים את זה?

מידע מקיף בנושא העסקת עובדים בעמותה או במלכ"ר אפשר למצוא במדריך של ארגון "כל זכות" למעסיק לניהול עובדים. המדריך מרכז את הדרישות המעשיות ממלכ"ר המעסיק עובדים.

תשלומים חריגים: לצד העסקה שוטפת של עובדים בעמותה, על עמותות להיערך תקציבית גם לאירועים בלתי צפויים ולתשלומים עתידיים נוספים (כמו פיצויי פיטורין או דמי הבראה). מידע על תשלומים אלו מפורט במדריך של "כל זכות" בנושא סיום יחסי עבודה.

פטור מתשלום מס שכר: עמותה שסך שכר העובדים השנתי שהיא משלמת גבוה מן התקרה הקבועה בחוק (178,321 ש"ח לשנה, נכון לשנת 2018), נדרשת לשלם מס שכר העומד על 7.5% משכר העובדים. עמותות שהוצאות השכר שלהן נמוכות מהתקרה פטורות ממס זה.

פטור ממס: ארגונים חברתיים הפועלים כעוסק פטור פטורים ממיסוי כל עוד הכנסותיהם השנתיות נמוכות מ-100,187 ש״ח בשנה.

מגבלת גובה שכר מנכ״ל: בהתאם לקווים מנחים לקבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, שקבעה רשות המיסים, השכר של כל עובד בעמותה ובכלל זה של מנכ"ל העמותה לא יעלה על עלות שכר מקסימלית של מנכ״ל במשרד ממשלתי.

צו הרחבה משנת 2017 לעובדים סוציאליים: החל משנת 2017, עמותות המעסיקות עובדים סוציאליים שעליהם חל צו ההרחבה הקיבוצי מחויבות בתשלום שכר בהתאם לקבוע בצו. לפירוט על אודות צו ההרחבה ראו בקישור.

מתנדב אינו שכיר: אם העמותה נעזרת במתנדבים בפעילותה השוטפת יש להדגיש בפני המתנדבים כי לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בינם לבין העמותה. אפשר לעשות כן באמצעות חתימה על תצהיר או מסמך אחר בכתב הכולל התחייבות.