אספה כללית

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

האספה הכללית היא אחד ממוסדות העמותה המתחייבים בחוק. האספה הכללית מונה את כל חברי העמותה שהתקבלו אליה בהתאם לתקנון, ועליה להתכנס לפחות פעם בשנה. חברי העמותה זכאים להצביע במסגרת האספה הכללית על כל נושא העולה לדיון. החלטות האספה מחייבות את העמותה ואת בעלי התפקידים בה.

אחד התפקידים של האספה הכללית הוא אישור הדו"חות השנתיים (הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי). הדו"חות מגיעים לאישור האספה לאחר קבלת דו"ח הוועד המנהל ודו"ח ועדת ביקורת, דיון בהם וקבלת המלצותיהם.

קרא עוד

איך עושים את זה?

לאספה הכללית כמה תפקידים מוגדרים:

 • קבלת דו"ח הוועד המנהל ודו"ח ועדת הביקורת ודיון בהם.
 • מינוי חברי הוועד המנהל.
 • קביעת מספר חברי הוועד המנהל, בתנאי שיהיו לפחות שני חברי ועד כמתחייב בחוק העמותות.
 • מינוי חברי ועדת הביקורת.
 • מינוי רואה חשבון או מבקר לעמותה.
 • אישור הדו"חות השנתיים של העמותה (הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי).
 • קבלת החלטות בדבר שינוי שם העמותה, שינוי התקנון או שינוי מטרות העמותה.
 • אישור גמול לחברי ועד או לחברי ועדת ביקורת (בכפוף לסייגים הקבועים בחוק העמותות).
 • בסמכות האספה הכללית לסיים את כהונתו של חבר ועד או של הוועד כולו, בכל עת.

שני מקורות הנחיה בנוגע לאספה הכללית הם חוק העמותות ותקנון העמותה. כמו כן, רשם העמותות פרסם גם חוברת הנחיות להתנהלות עמותות המכילה המלצות בנושא זה. להלן ריכוז ההנחיות:

אופן קיום האספה מתוך חוברת ההנחיות להתנהלות עמותות של רשם העמותות לשנת 2017:

"אופן קיום האסיפה

סעיף 17 לחוק העמותות קובע כי "החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה ניתנת לירושה". סעיף 21 לחוק העמותות קובע כי ההצבעה באסיפה הכללית תהיה אישית, אלא אם יש בתקנון הוראה אחרת. על כן, הדרך הראויה וההולמת להצבעה באסיפות כללית של עמותות היא הצבעה אישית וישירה. עם זאת, הצבעה באמצעות נציג שבידו ייפוי כוח אינה פסולה, אך יש להבטיח, שמדובר בייצוג אמיתי, המשקף את עמדתם של המיוצגים, ושהשימוש בייפוי הכוח אינו מנוצל לרעה על ידי גורמים שירכזו אצלם מספר רב של ייפויי כוח, ובכך יוכלו להשפיע באופן מהותי על ההחלטות. ככלל, הדרישה בעניין זה היא כי ייפוי הכוח יהיה ספציפי לאסיפה מסוימת, ויכלול את עמדת מייפה הכוח באשר לנושאים שעל סדר היום ובאשר להם בלבד.

בהקשר זה יש מקום להבחין בין הצבעה על פי ייפוי כוח, שכאמור, ייפוי הכוח צריך להיות, ככלל, ספציפי וכולל את עמדת החבר באשר לנושאים שעל סדר היום, לבין הצבעה של נציג המייצג תאגיד, כאשר התאגיד הוא חבר בעמותה. במקרה כזה, על הנציג להיות מוסמך לייצג מטעם התאגיד שאותו הוא מייצג, ולהיות בעל תפקיד רלוונטי באותו תאגיד, או נושא משרה בו.

באשר לאיגודי ספורט אולימפיים, קיימת באתר האינטרנט של רשות התאגידים – רשם העמותות הנחייה מפורטת של רשם העמותות באשר לאופן בו ניתן לקיים בחירות לוועד באמצעות נציגים באיגודים אלו.

ניתן, על פי הצורך, לקיים ישיבה של אסיפה כללית גם באמצעות שיחת וידיאו (VideoConference), בה רואים ושומעים את החבר המשתתף באסיפה. יובהר כי אין לקיים הצבעה או ישיבה בשיחת ועידה קולית בלבד.

בהתאם לסעיף 22 לחוק העמותות, החלטות אסיפה כללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים, אלא אם יש בתקנון הוראה אחרת. במקרה של קולות שקולים באסיפה הכללית, תוכרע ההצבעה בהתאם להוראות התקנון. אם לעמותה תקנון מצוי, לפי סעיף 10 לתקנון, רשאי יו"ר האסיפה להכריע. אם לעמותה תקנון אחר, תוכרע ההצבעה בהתאם להוראות הנוגעות לעניין. ככל שאין הוראות בעניין מסוים בתקנון העמותה, יחולו הוראות התקנון המצוי (ר' בפרק העוסק בתקנון). "

חוברת ההנחיות להתנהלות עמותות - רשם העמותות (2017)

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה


חקיקה הנוגעת לאסיפה הכללית, מתוך חוק העמותות התש"ם – 1980

"סימן א': האסיפה הכללית

20. (א) אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים במועדים הקבועים בתקנונה ולא פחות מאחת לשנה. (ב) הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הבקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה. (ב1) לא כינס הועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין, תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה לפי סעיף קטן (ב), רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד. (ב2) כונסה האסיפה כאמור בסעיף קטן (ב1), תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאות את חברי הועד האחראים לאי כינוסה; כן רשאית העמותה לנכות את ההוצאות מכספים המגיעים או שיגיעו ממנה לחברי הועד כאמור. (ג) לא כונסה אסיפה כללית בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי הרשם לכנסה או למנות אדם שיכנס אותה. 21. באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית, והכל אם אין בתקנון הוראה אחרת לענינים אלה. 22. (א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים אם אין בחוק זה או בתקנון הוראה אחרת לענין זה. (ב) עמותה רשאית לקבוע בתקנונה כי החלטות החתומות על ידי כל חברי העמותה יראו אותן לכל דבר וענין כהחלטות שהתקבלו באסיפה כללית, למעט החלטות לפי סעיפים 11, 36 ו-43(א).

23. בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול; הפרוטוקול ייחתם ביד יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה. 24. (א) עמותה שמספר חבריה עולה על 200 רשאית לקבוע בתקנונה שאסיפותיה הכלליות יהיו בדרך של כינוס נציגים שנבחרו בידי כלל החברים; שיטת בחירת הנציגים ודרך בחירתם יהיו לפי ההוראות שבתקנון. (ב) לענין חוק זה דין כינוס נציגים כדין אסיפה כללית, וסמכות הרשם לפי סעיף 20(ג) תחול גם על עריכת הבחירות האמורות, בשינויים המחוייבים."

חוק העמותות התש"ם - 1980

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה


הסדרת פעילות האסיפה הכללית בתוך תקנון העמותה המצוי:

"סימן ב': האסיפה הכללית

5. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

6. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הביקורת.

8. (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. (ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

9. יושב ראש ומזכיר אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

10. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

11. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה."

תקנון מצוי של עמותה - מתוך אתר גיידסטאר

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה

מנסיון אישי...

חן.PNG

חן אריאלי, יו"ר אגודת הלהט"ב

האסיפה הכללית היא הזדמנות להעלות נושאים על סדר היום של העמותה, מעבר לחייב בחוק, הזדמנות לעדכן את חברי וחברות העמותה בכל הנעשה בארגון ולגייס אותם לפעולה ולייצר אוריינטציה ארגונית בין מטרות הארגון לחברים בו. יותר מכך, אני ממליצה לקיים יותר מאסיפה אחת בשנה: אסיפה אחת לאישור דוחות והנושאים הדרושים בחוק, ואסיפה נוספת להעלאת נושאים רלוונטיים לפעילות. זוהי הזדמנות לייצר הליך של שיתוף ציבור עם מי שאמונים על החלטות הארגון. בנוסף, אני ממליצה שהועד המנהל יהיה מעורב בניהול האסיפה, שכן, הועד המנהל חייב דין וחשבון לחברי אסיפה. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

מנסיון אישי...

איתן צחור.jpg

עו"ד איתן צחור, יועץ משפטי- מנהיגות אזרחית

נשאלתי פעמים רבות מהם הכללים הנדרשים בכינוס האסיפה הכללית הראשונה. ובכן, חשוב לדעת כי מטרות החובה עליהן יש לדון באסיפה הכללית הראשונה הינן: הצבעה על ועד מנהל הצבעה על ועדת הביקורת החלטה על מורשי החתימה בעמותה ניהול פרוטוקול עליו חתומים חברי הועד המנהל - נדרשת חתימה של שני חברי ועד מנהל לפחות, הפרוטוקול יכול להיות תמציתי או מורחב. כאשר הפרוטוקול תמציתי, יש לציין את סדר היום, ההחלטות שהתקבלו ומספר מצביעים בכל הצבעה. מלבד ארבעת מטרות אלו, ניתן לקבל כל החלטה נוספת בהתאם לשיקול דעתה ותכניותיה של הנהלת העמותה.לטיפים נוספים לחצ/י כאן

קישורים חיצוניים

סקירה מהירה

 • למי רלוונטי: כלל העמותות
 • מתי רלוונטי: לפחות פעם בשנה
 • מחזור כספי: כל המחזורים
 • גורם ממשל: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון


לחץ להורדה

הנחיות וטפסים