תקנון העמותה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

תקנון העמותה מכיל הוראות שונות הנוגעות לאופן ניהול העמותה. בררת המחדל של עמותה היא תקנון העמותה המצוי, המצוי בתוספת לחוק העמותות [ראה קישור ב"הנחיות וטפסים"] ומשקף את כלל ההוראות המופיעות בו.

עמותה יכולה להחליט לכתוב תקנון אחר (תקנון מוסכם) ולהשתמש בו במקום בתקנון המצוי. ובכל מקרה, האספה הכללית מוסמכת לבצע שינויים בתקנון, במסגרת החוק, על מנת להתאימו לאופן שבו חברי העמותה מעוניינים לנהל אותה.

קרא עוד

איך עושים את זה?

אם לא צורף תקנון אחר למסמכי רישום העמותה, ייחשב כאילו אימצה העמותה את התקנון המצוי. עמותה המבקשת לערוך שינויים בתקנון נדרשת לקבל את אישור רשם העמותות. לשם כך יש להגיש את המסמכים שלהלן:

 1. טופס דיווח על החלטת אספה כללית – יש למלא טופס מקוון ולהגישו חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד, בציון שמותיהם.
 2. טופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון – יש למלא טופס מקוון ולהגישו חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד, בציון שמותיהם.
 3. נוסח התקנון המעודכן.
 4. פרוטוקול אספה כללית שבה אושר השינוי בתקנון, בחתימת שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.
 5. יש לציין בפרוטוקול את שיעור חברי העמותה אשר נכחו באספה מתוך כלל החברים, וכן את הרוב שבו התקבלה ההחלטה. 

במקרה שהשינוי בתקנון נוגע לייעוד נכסים בפירוק יש לצרף מסמך המפרט את הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה ופרוטוקול החלטת אספה כללית בנוגע להחלטה.

תיקונים לדוגמה בתקנון:

 • הגבלת משך הכהונה של חברי ועד
 • קביעת גודל הוועד והרכב החברים בו
 • הגבלת החברות בעמותה לאוכלוסייה מסוימת (למשל נשים או מיעוטים, בהתאם לאופי העמותה)
 • תיקונים לסעיפים 18 ו-21 ואימוץ סעיף 22 לצורך רישום ברשות המסים

שימו לב: כדי שהעמותה תוכר על ידי רשות המסים כ"מוסד ציבורי" ותקבל פטור ממס, יש להכניס כמה שינויים בתקנון העמותה: תיקונים לסעיפים 18 ו-21 ואימוץ סעיף 22.

סעיף 18 לתקנון: זכות הייצוג

המקור: "הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו."

השינוי: ניסוח שיאפשר לוועד להסמיך מורשי חתימה שאינם חברי ועד (למשל חברי עמותה או נושאי משרה בעמותה).

סעיף 21 לתקנון: העברת נכסים עודפים

המקור: "פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות."

השינוי: ""פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת המס, ולא יחולקו בין חבריה." 

אימוץ סעיף 22:  שונות

"נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה."

מנסיון אישי...

Shlomi1.jpg

שלומי קסטרו, מנכ"ל מועצת ארגוני הילדים והנוער

תהליך גיבוש תקנון יכול להיות מעניין ומגבש עבור העמותה. הנה כמה עצות מניסיוני: תהליך גיבוש תקנון מיוחד ומותאם לעמותה (להבדיל מתקנון מצוי) לוקח מספר חודשים, אך עמודי התווך של התקנון יכולים להיקבע בתוך מספר שבועות. לצד ההליך הפרוצדורלי חשוב גם לקיים דיון בנושאים מהותיים לעבודת העמותה ולמטרותיה. למשל, במקרה שלנו כארגון גג, שאלת הייצוג של הארגונים החברים להם מספר חניכים גדול אל מול ארגונים חברים עם מספר חניכים קטן, עלתה על הפרק - האם ארגון גדול יזכה תקנונית ל- 2-3 קולות בעלי זכות הצבעה או קול אחד כמו כולם? יש להבדיל בין גיבוש התקנון שהוא בעצם עקרונות ההפעלה ומנגנוני קבלת ההחלטות בעמותה, לבין גיבוש חזון העמותה ומטרותיה, לבין גיבוש ליבת הפעילות של העמותה. אנחנו רצינו מאוד להתחיל עם גיבוש חזון העמותה אך הבנו שנכון יותר קודם להסדיר את התקנון, כך שיהיו בידנו כלים לקבלת החלטות בבואנו לגבש את החזון, מטרות וליבת הפעילות של העמותה. דיוני גיבוש התקנון יכולים להיות מורכבים ולכן כדאי לתכנן מראש הפסקות מתודיות לבירור והתייעצויות, שיאפשרו חילוץ פלונטרים שיכולים להיווצר בין שני חברי אסיפה או יותר. ייעוץ משפטי זה חשוב, אבל לדעתי לא צריך להיות נוכח בדיוני גיבוש התקנון ובטוח שפחות בשאלות המהותיות. זו פריבילגיה שאולי נחמד שתהיה, אבל גם יכולה להעביר את הדיון מהר מאד לסוגיות משפטיות ולא לדיון ענייני מהותי. ולסיום אני ממליץ: לא להמציא את הגלגל וללמוד מארגונים דומים; להשתמש בפלטפורמות טכנולוגיות לקידום דיונים; להגיע לפגישות גיבוש התקנון עם מצע לדיון מוכן ועם חלופות ממוקדות כדי לא להתפזר; לתת מקום לאנשים להתבטא... מוזמנים לעיין בתקנון שלנו באתר גיידסטאר. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

סקירה מהירה

 • למי רלוונטי: כלל העמותות
 • מתי רלוונטי: בעת רישום עמותה או לפי צורך
 • מחזור כספי: כל המחזורים
 • גורם ממשל: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון

לחץ להורדה

הנחיות וטפסים