ועדת ביקורת או גוף מבקר

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

ועדת ביקורת היא אחד ממוסדות העמותה המתחייבים בחוק, ויש לה תפקיד מהותי בבדיקת התנהלות העמותה ומוסדותיה ובכלל זה בדיקת התאמת פעילות העמותה בפועל למטרותיה, ביעילות ובחיסכון. על ועדת הביקורת לכלול לפחות שני חברי עמותה שייבחרו על ידי האספה הכללית, ולקיים כמה ישיבות בשנה (מומלץ 4 ישיבות). בכוחה של ועדת הביקורת לזמן ישיבה של האספה הכללית וכן לפנות לרשם העמותות בבקשה למנות חוקר שיחקור את התנהלות העמותה.

על ועדת הביקורת לדון בדו"חות השנתיים (הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי) לפני הדיון בהם באספה הכללית. ועדת הביקורת עשויה לבקש תיקונים על הדו"חות השנתיים, להמליץ לאספה לאשר או לדחות אותם. בכל שנה יש לשלוח לרשם העמותות טופס חתום על ידי ועדת הביקורת המאשר כי הוועדה המליצה לאספה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי. טופס זה אף נדרש לשם קבלת אישור ניהול תקין.

אפשר להחליף את ועדת הביקורת בגוף מבקר (רואה חשבון, למשל), באישור האספה הכללית. כדי למנות במקום ועדת הביקורת גוף מבקר שאינו רואה חשבון, יש לקבל את אישור רשם העמותות (יש לשלוח מכתב המסביר למה הוחלט למנות דווקא את האדם המבוקש, ולצרף קו"ח של אותו אדם המראים שיש לו כישורים מתאימים לכך).

שימו לב: יש להבחין בין גוף מבקר ובין מבקר פנימי. גוף מבקר מחליף את ועדת הביקורת בעמותה וכפוף לאספה הכללית. לעומתו, מבקר פנימי הוא מוסד נוסף בעמותה, הרלוונטי רק לעמותות שמחזורן מעל 10 מיליון ש"ח, וכפוף לוועד המנהל של העמותה.

קרא עוד

איך עושים את זה?

שני מקורות הנחיה בנוגע לוועדת ביקורת הם חוק העמותות ותקנון העמותה. כמו כן, רשם העמותות פרסם חוברת הנחיות להתנהלות עמותות המכילה המלצות בנושא זה. להלן ריכוז ההנחיות:

אופן עבודת ועדת ביקורת מתוך חוברת ההנחיות להתנהלות עמותות של רשם העמותות:

"לצורך יישום תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:

א. עליהם לבצע בדיקה כללית מידי שנה כמפורט לעיל, וכן לבצע מעקב אחר יישום המלצות שנתנה בעבר. בשים לב להיקף פעילות העמותה, מומלץ כי ועדת הביקורת או הגוף המבקר יתמקדו מידי שנה בנושא או במספר נושאים מתוך הנושאים הנ"ל, ותבצע במסגרתם בדיקה מעמיקה יותר מהרגיל.

ב. עליהם לדון בדו"ח המילולי ובדו"ח הכספי ולהגיש את המלצותיהם לוועד ולאסיפה הכללית. יצוין כי במסגרת הדיווחים השנתיים, על העמותה להגיש לרשם את ההמלצות האמורות.

ג. עליהם לקיים לפחות ישיבה אחת לדיון בליקוי מהותי שמצאו, ללא נוכחות נושא משרה בעמותה וככל הניתן בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר לפי העניין. הוועדה או הגוף המבקר יתנו הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניהם. הוועדה או הגוף המבקר רשאים לבקש את נוכחותו של נושא משרה לשם הצגת נושא שבתחומי אחריותו.

ד. ועדת הביקורת או הגוף המבקר יבחנו את תכנית העבודה של המבקר הפנימי, לפני הגשתה לאישור הוועד ויציעו בה שינויים, לפי הצורך, בין היתר בשים לב לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה.

ה. ועדת הביקורת או הגוף המבקר יבחנו את היקף עבודתו ואת שכרו של רואה החשבון ויביאו את המלצותיהם בפני האסיפה הכללית או הוועד, לפי העניין, בהתאם לסעיף 31ה לחוק העמותות. "

חוברת ההנחיות להתנהלות עמותות - רשם העמותות (2018)

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה
תפקידי ועדת ביקורת, מתוך חוק העמותות התש"ם – 1980

"אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר: (1) לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה; (2) לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון; (3) לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד; (4) לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או עם רואה החשבון שלה, ככל שמונו, ולהציע לוועד דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן – בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון שלה, לפי העניין; על אף האמור הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניה וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה; לעניין זה, "נושא משרה" – חבר ועד העמותה, המנהל הכללי של העמותה, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי, כל מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה; (5) לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה; (6) לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה; (6א) לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הוועד, ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה; (6ב) לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיף 31ה; (6ג) לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור; (7) להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה."

חוק העמותות, התש"ם - 1980

Fullscreen-w.svgלחץ להרחבהלחץ להרחבה

מנסיון אישי...

איתן צחור.jpg

עו"ד איתן צחור, יועץ משפטי- מנהיגות אזרחית

כמה דברים שחשוב לדעת בנוגע לוועדת הביקורת: רצוי שחברי ועדת הביקורת בעמותה ישקפו את מגוון הדעות או המגזרים בעמותה ובכלל זה גם את האופוזיציה (ככל שהיא קיימת באותה עמותה). ועדת הביקורת אינה מחליפה את הועד המנהל ואין בסמכותה להגביל את חופש הפעילות של בעלי התפקידים או מוסדות העמותה. לכן, התערבות ועדת הביקורת בחיי היום יום אינה רצויה והבדיקה צריכה להיעשות בדיעבד, למעט מקרים חריגים הדורשים התערבות מיידית. בהתאם לכך, חברי ועדת הביקורת אינם נושאים באחריות בדומה לבעלי התפקידים עצמם, אלא אם כן "עצמו עיניים" מתופעה מהותית המתרחשת בעמותה. חשוב לדעת שגם אם מחליטים למנות רואה חשבון כמבקר פנימי לעמותה, אין הוא יכול להיות זהה לרואה החשבון החיצוני של העמותה, או לרואה החשבון שהוא "גוף מבקר" המחליף את ועדת הביקורת. חבר ועדת ביקורת אינו רשאי להימצא בכל ניגוד עניינים בין פעילותו האישית לבין העמותה. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

קישורים חיצוניים

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: כלל העמותות
  • מתי רלוונטי: לפחות פעם בשנה
  • מחזור כספי: כל מחזור
  • גורם ממשל: רשם העמותות

תאריכים חשובים לסימון

הנחיות וטפסים