הנחה או פטור מתשלום ארנונה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

רשויות מקומיות רשאיות לתת הנחה או פטור מתשלום ארנונה לגופים שונים, בהם עמותות, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מנכ"ל משרד הפנים והם דין מחייב. כדי לקבל הנחה או פטור מתשלום ארנונה על העמותה להיות מוגדרת כ"מוסד מתנדב לשירות הציבור" ולעסוק בתחומים שבהם רשות מקומית עוסקת, כמו רווחה, חינוך, בריאות וכו'.

הנחה או פטור מארנונה עשויים להינתן גם לעמותות שבסיסן ברשות מקומית אחת אך פעילותן ניתנת ברשויות מקומיות אחרות – זאת בעקבות עבודת חקיקה שהובילה "מנהיגות אזרחית" בשנת 2016.

הפטור מארנונה ניתן לשלוש שנים ומחייב הגשת תצהיר על אי-שינוי נסיבות בשנה השנייה והשלישית (ראו "טפסים ונהלים").

לתשומת לב: כל צורה של קבלת משאבים ממשלתיים מחייבת החזקת אישור ניהול תקין בתוקף.

קרא עוד

איך עושים את זה?

שלבי ביצוע לקבלת הנחה או פטור מתשלום ארנונה:

שלב מבצע מועד הגשה
הגשת טופס בקשה להנחה בארנונה העמותה מגישה למחלקת הגביה ברשות המקומית עד אחד באפריל בעבור השנה שבגינה מוגשת הבקשה
גיבוש המלצות להכרעת הרשות המקומית ועדת ההנחות  של הרשות המקומית עד אחד ביוני
קבלת החלטה על פטור או הנחה מארנונה הרשות המקומית

אילו מסמכים יש להגיש?

לא קיים פורמט אחיד לטופס בקשה לקבלת הנחה או פטור מארנונה. יש לקבל ממחלקת גביית ארנונה של הרשות המקומית את הטופס שבו משתמשת הרשות הרלוונטית.

הרשימה שלהלן מכילה את המסמכים שרוב הרשויות המקומיות מבקשות להגיש בנוסף לטופס הבקשה לקבלת הנחה בארנונה. יש לשים לב כי רשויות מסויימות עשויות לדרוש הגשת מסמכים נוספים כגון חריגות בניה וכו'.

1.     תקציב העמותה לשנה הנוכחית

2.     דו"חות מבוקרים של השנתיים האחרונות

3.     תעודת רישום עמותה

4.     תקנון העמותה

5.     פירוט כל העובדים בעמותה, שכרם, עלות השכר והיקף משרה

6.     תצהיר חתום על ידי עו"ד

7.     אישור ניהול תקין

הפטור מארנונה ניתן לשלוש שנים. בשנה השנייה והשלישית תגיש העמותה תצהיר על אי שינוי נסיבות (ראו "הנחיות וטפסים")ֿֿ

שימו לב! החל משנת 2019, סמכויות לעניין מתן פטור מארנונה למוסדות המתנדבים לשירות הציבור יועברו משר הפנים - לרשויות המקומיות

התהליך צפוי להתקצר משמעותית, והרשות המקומית היא זו שתדון ותקבל את ההחלטה למתן הפטור. אם תתקבל תשובה שלילית מהרשות - ניתן לפנות למשרד הפנים ולערער על החלטת הרשות. לידיעתכם, התיקון לחוק יחול משנת 2019 ואילך ולא תתאפשר פניה רטרואקטיבית עבור 2018.

מנסיון אישי...

תמר יהל (2).jpg

תמר יהל, מנכ"לית חוש"ן

בעת העבודה על קבלת אישור להנחה בארנונה, יש לדייק ולהגיש את כל המסמכים כנדרש. מנסיוני, העבודה על הבקשה דומה להגשת אישור ניהול תקין, הן מבחינת סדר הגודל והן מבחינת סוג המסמכים הנדרשים. אנו עבדנו בעמותה על בקשה זאת במשך מספר שבועות. הבקשה מוגשת במקביל למשרד הפנים ולרשות המקומית ולכן חשוב לעבוד לפי המדריך של הרשות המקומית אליה מופנת הבקשה. מניסיון, אם מתקבלת דחיה לבקשה חשוב להבין את הסיבה. אנו קיבלנו דחיה ממשרד הפנים על אף שעמדנו בכל הקריטריונים. כשפנינו אליהם הסתבר שסיבת הדחיה הינה כי אנו ארגון ארצי ולא עירוני, זאת על אף שכבר אז נכנס לתוקף התיקון לחוק המרחיב את התנאים במתן פטור מארנונה למוסד מתנדב. לאחר פניות רבות מצד העמותה למשרד הפנים, בפקסים ובמיילים, החליטו לשנות את ההחלטה בענייננו ולאשר את הבקשה להנחה בארנונה לעמותה. כך שעצתי היא לגלות אקטיביות ולבחון את סיבת הדחיה לגופה ולא לקבלה כמובן מאליו. דבר נוסף אותו חשוב לדעת, בכל מועצה מקומית ישנו נוהל שונה בנוגע להנחה או פטור. בעיריית תל אביב עד לקבלת האישור, יש לשלם דמי ארנונה מלאים ולאחר קבלת האישור מתקבל זיכוי. לאחר קבלת האישור- חשבון הארנונה כבר מגיע מוזל מראש. כך שכדאי להכיר את דרך הגביה בכל רשות מראש. לטיפים נוספים לחצ/י כאן

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: עמותות המעוניינות בקבלת הנחה או פטור מתשלום ארנונה.
  • מתי רלוונטי: עד 1 באפריל.
  • מחזור כספי: לפי דרישות הסף בתבחינים
  • גורם ממשל רלוונטי: רשויות מקומיות ומשרד הפנים