הנחה או פטור מתשלום ארנונה

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

רשויות מקומיות רשאיות לתת הנחה או פטור מתשלום ארנונה לגופים שונים, בהם עמותות, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מנכ"ל משרד הפנים והם דין מחייב. כדי לקבל הנחה או פטור מתשלום ארנונה על העמותה להיות מוגדרת כ"מוסד מתנדב לשירות הציבור" ולעסוק בתחומים שבהם רשות מקומית עוסקת, כמו רווחה, חינוך, בריאות וכו'.

הנחה או פטור מארנונה עשויים להינתן גם לעמותות שבסיסן ברשות מקומית אחת אך פעילותן ניתנת ברשויות מקומיות אחרות – זאת בעקבות עבודת חקיקה שהובילה "מנהיגות אזרחית" בשנת 2016.

הפטור מארנונה ניתן לשלוש שנים ומחייב הגשת תצהיר על אי-שינוי נסיבות בשנה השנייה והשלישית (ראו "טפסים ונהלים").

לתשומת לב: כל צורה של קבלת משאבים ממשלתיים מחייבת החזקת אישור ניהול תקין בתוקף.

קרא עוד

איך עושים את זה?

שלבי ביצוע לקבלת הנחה או פטור מתשלום ארנונה:

שלב מבצע מועד הגשה
הגשת טופס בקשה להנחה בארנונה העמותה מגישה לוועדת ההנחות ברשות המקומית עד אחד באפריל בעבור השנה שבגינה מוגשת הבקשה
הכרעה בדבר קבלת פטור או הנחה על-ידי הרשות המקומית ועדת ההנחות  של הרשות המקומית עד אחד ביוני
ערעור לממונה במשרד הפנים - במקרה בו נדחתה הבקשה הרשות המקומית מגישה לממונה במשרד הפנים בתחומו מצוי הנכס 30 יום מקבלת ההודעה בדוא״ל בדבר ההחלטה

אילו מסמכים יש להגיש?

הרשימה המפורטת להלן מכילה את המסמכים שיש להגיש לרשות המקומית אליה מגישים את בקשת ההנחה, בהתאם לחוזר המנכ״ל:

 1. מילוי טופס הבקשה - המופיע כנספח א׳ בחוזר המנכ״ל
 2. תקציב העמותה לשנה הנוכחית
 3. דו"ח כספי מבוקר לשנה לפני האחרונה; דו״ח כספי לשנה החולפת האחרונה
 4. תעודת רישום עמותה
 5. תקנון העמותה
 6. דו״ח חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה
 7. תצהיר חתום על ידי עו"ד, בהתאם לנוסח המופיע בחוזר המנכ״ל
 8. אישור ניהול תקין

שימו לב! החל משנת 2019, סמכויות לעניין מתן פטור מארנונה למוסדות המתנדבים לשירות הציבור הועברו מסמכותו של שר הפנים - לרשויות המקומיות

התהליך צפוי להתקצר משמעותית, והרשות המקומית היא זו שתדון ותקבל את ההחלטה למתן הפטור. אם תתקבל תשובה שלילית מהרשות - ניתן לפנות למשרד הפנים ולערער על החלטת הרשות. לידיעתכם, התיקון לחוק יחול משנת 2019, ולא ניתן להגיש רטרואקטיבית.

בעקבות עתירה שהוגשה על בסיס התיקון, בית המשפט המחוזי מרכז קבע בפסק הדין כי בהתייחס לגוף שהגיש את הבקשה לשנת 2018, יש להעניק לו את ההקלה גם בשתי שנות המס הבאות ומכאן שאין צורך להגיש בקשה מחודשת או לפצל את הבקשה בין 2018 והשנים שלאחריה. לפיכך לא ניתן לפרש את תיקון 32 באופן שבקשות לשנת 2018  שהוגשו יחד עם שנת 2019 ו – 2020 יפוצלו או שיידרשו להגשה מחודשת. בהקשר לכך לא ניתן לפרש את חוזר מנכ"ל משרד הפנים שפורסם בעקבות תיקון 32 [באפריל 2019] כמורה לפצל את הבקשות לשנת 2018 מהשנים שלאחריה.

סקירה מהירה

 • למי רלוונטי: עמותות המעוניינות בקבלת הנחה או פטור מתשלום ארנונה.
 • מתי רלוונטי: עד 1 באפריל.
 • מחזור כספי: לפי דרישות הסף בתבחינים
 • גורם ממשל רלוונטי: רשויות מקומיות ומשרד הפנים