משאבים ממשלתיים שניתנים לעמותות

מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל

פעילות עמותות יכולה להשלים את טווח השירותים שהמדינה מעניקה לאזרחיה. משום כך מקצה המדינה משאבים שונים לטובת עמותות, על פי מבחני זכאות שונים, הן באמצעות משרדי הממשלה והן באמצעות הרשויות המקומיות.

המשאבים ממשלתיים כוללים תמיכות כספיות, תקצוב מתקציב המדינה, רכישת שירותים שהעמותה מספקת, וכן השתתפות בעלות כוח אדם, הקצאת מבנים או קרקעות ועוד. חלק מן המשאבים נועדו להוסיף על הכנסות העמותה וחלק נועדו לסייע לעמותה לצמצם את הוצאותיה.

עמותה המבקשת למצות את המשאבים הממשלתיים הרלוונטיים הזמינים בעבורה צריכה לבחון את מכלול האפשרויות העומדות בפניה, הן מול משרדי ממשלה והן מול רשויות מקומיות.

שימו לב - כל צורה של קבלת משאבים ממשלתיים מחייבת שהעמותה תחזיק באישור ניהול תקין בתוקף.

קרא עוד

איך עושים את זה?

סוגים שונים של משאבים ממשלתיים:

מטרה משאב ממשלתי מורכבות התהליך
הגדלת הכנסות העמותה תמיכה כספית או תמיכה תקציבית באמצעות משרדי ממשלה או רשויות מקומיות הגשת בקשה ועמידה בתנאי סף
רכישת שירותים באמצעות מכרזים של משרדי ממשלה או רשויות מקומיות רכישת חוברת המכרז, הגשת בקשה ועמידה בתנאי המכרז
הקטנת הוצאות העמותה הקצאת תקן כוח אדם - שירות לאומי בעמותה תהליך פשוט יחסית
הנחות בארנונה ברשות המקומית הגשת בקשה ועמידה בתנאי סף
הקצאת מבנים או קרקעות ברשות המקומית הגשת בקשה ועמידה בתנאי סף

צעד ראשון: איתור מידע על מקורות סיוע רלוונטיים

  • לשאול את המשרד הממשלתי או את הרשות המקומית! ניתן לפנות לגורמים הרלוונטיים בבקשה לקבלת מידע.
  • לעקוב אחר העיתונות! הקצאת משאבים ממשלתיים מתבצעת בהליך פומבי ושקוף לציבור. משרדי ממשלה ורשויות מקומיות מחויבים לפרסם בעיתונות קריאות לציבור להגשת בקשות לקבלת משאבי מדינה. רצוי לעקוב אחר פרסומים אלו.
  • לחפש באינטרנט! רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה שונים מפעילים אתרי אינטרנט העשויים לפרסם מידע רלוונטי.

צעד שני: הכרת התבחינים

קבלת תמיכה ממשרד ממשלתי או מרשות מקומית מצריכה עמידה בכמה תנאי סף, טכניים ומהותיים:

תנאי סף טכניים: מפורטים בנוהל שר האוצר לבקשת תמיכות תקציביות ובהוראות תכ"ם (תקנון, כספים ומשק) הנוגעות לתמיכה (ראו קישורים תחת "טפסים ונהלים"). תנאי סף אלו משותפים לכלל משרדי הממשלה והרשויות המקומיות ונועדו להבטיח כי הגוף מקיים כללי מנהל תקין - מתנהל ביעילות פיננסית ועומד בבקרות הנדרשות. להלן דוגמאות לתנאים כאלו:

תנאי סף מהותיים: נוגעים למהות מטרת בקשת התמיכה. תנאים אלה מפורטים בתבחינים העשויים להשתנות מרשות לרשות, ממשרד למשרד ואף מתקנה לתקנה, בהתאם למטרה והתכלית של המימון על ידי גורם ממשלתי או רשות מקומית. להלן דוגמאות לתנאים כאלו:

  • העמותה אינה מעסיקה עובדי קבלן אלא מעסיקה את כל כוח האדם בהעסקה ישירה.
  • העמותה פועלת בפריפריה ולא במרכז הארץ.
  • העמותה מעסיקה עובדים תושבי עיר מסוימת ותורמת ליצירת מקומות עבודה בעיר.

סקירה מהירה

  • למי רלוונטי: עמותות המעוניינות בקבלת משאבים ממשלתיים
  • מתי רלוונטי: אוקטובר עד מרס
  • מחזור כספי: לפי דרישות הסף בתבחינים השונים
  • גורם ממשל רלוונטי: משרדי ממשלה או רשויות מקומיות

תאריכים חשובים לסימון